Dag 1: Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn

18. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

Dag 2
07:00

Morgenbad fra Hamars berømte stupetårn

Stupetårnet

Bli med Stupetårnets badeforening på en morgenfrisk og magisk start på dagen. Foreningen stiller med håndklær, god stemning og morgenkaffe. Du kan komme når du vil mellom 07.00 - 09.00. Alle som hopper ut i det får ei t-skjorte med «Jeg har hoppet fra verdens dyreste stupetårn»

Vikingskipet var kanskje det mest kjente landemerket for Hamar, men 10. juni 2015 stod Norges mest omtalte stupetårn ferdig. Siden den gang har stupetårnet fått sin egen sang, sin egen hymne, sitt eget øl, sin egen episode i Ylvis, vært (og er) en konsertarena, og et sted der flere gifter seg. Vi gleder oss til å se deg :-)
08:30

Registrering og litt morgenmat

10:00

Åpning av Folkehelsekonferansen 2022

Plenumsalen

I denne økten vil du bli kjent med de andre konferansedeltakerne og med vertskapet for årets konferanse.

Du vil også bli kjent med årets konferansetema Fra økende ulikheter til bærekraftige samfunn.

Velkommen til Folkehelsekonferansen

Velkommen til Hamar kommune og Innlandet

Fra økende ulikheter til bærekraftige samfunn - en global tiltstandsrapport

Utjevning av sosiale ulikheter – status og aktuelle politiske grep

Byer for mennesker er bærekraftige samfunn

11:30

Pause

Med servering og besøk av utstillere

12:00

Vi skaper bærekraftige samfunn

Plenum

I denne økten vil du få enda mer innsikt i temaet fra "Økende ulikheter til bærekraftige samfunn".

Flukt, identitet og samfunn: med relasjoner som bærebjelker

Erfaringer fra arbeidet i Kommisjonen mot utenforskap i Stavanger kommune og Koronakommisjonen

Sosial og emosjonell læring i skolen som forebyggende tiltak mot sosiale forskjeller

13:00

Lunsj

14:00

A: Parallelle sesjoner

I denne økten kan du velge mellom seks ulike sesjoner. Du får mulighet til det ved tre ulike tilfeller under konferansen. De ulike sesjonene gjennomføres kun en gang, men det er en sammenheng mellom f. eks A1, B1 og C1. Det kan kanskje hjelpe deg når du skal velge mellom alt det interessante som du kan finne her.

A1: Stedsutvikling og sosial bærekraft – begrepsbruk og metoder

Møterom 1

I planlegging og stedsutvikling kommer den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsarbeid ofte i skyggen av den økonomiske og den miljømessige. Vi skal se på begrepet sosial bærekraft, gi verktøy og eksempler på medvirkning og samskaping for å fremme sosial bærekraft i stedsutvikling.

Sosialt bærekraftig lokalsamfunn – om kommunens rolle og verktøy

Stine Busborg
SOSLOKAL

Veileder med prinsipper for helsefremmende stedsutvikling

Vigdis Holm
Sunne kommuner

Deling, fellesskapsløsninger og møteplasser i bolig og nabolag

Hanne Løvbrøtte
OBOS

A2: Inkluderende møteplasser - fra utenforskap til felleskap

Møterom 2

Inkluderende helsefremmende møteplasser styrker bærekraft og folkehelse. Dette kan motvirke utenforskap og sosial ulikhet. Innlederne vil fokusere på sosial inkludering i kontakt med natur, musikk, sang, dans, kunst, kreativitet og hageterapi.

Verdien av sosial inkludering og helsefremmende møteplasser

Mennesket som natur og betydning for mental helse

Werner Christie
Tidligere helseminister, lege og bonde

Musikk som helsefremming for sårbare grupper

Kari Bjerke Batt-Rawden
Sosiolog 1.aman. phd, NTNU Gjøvik

Sang og dans til inspirasjon for deg selv og andre

Audun Myskja
Overlege phd

Kunst og kreativitet til fremme av sunnhet

Marit Benthe Norheim
Billedkunstner

Hageterapi som sosial møteplass og inkludering

Nina Elisabeth Bøe
Kunstner og skuespiller

A3: Livskvalitet som et mål på samfunnsutviklingen

Møterom 3

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til innspillsmøte for nasjonal livskvalitetsstrategi. - Bli med å peke ut retningen for livskvalitetsarbeidet og en livskvalitetsstrategi i Norge!

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening, og berører politikkens kjerne som er å legge til rette for at samfunnsborgerne kan leve gode liv.


Prosessleder

Ellinor Major
Avdelingsdirektør, Helsedepartementet

A4: Helsekompetansens kraft i folkehelsearbeidet

Møterom 4

Helsekompetanse i folkehelsearbeidet- nødvendig for reduserte forskjeller og bærekraftige samfunn. Sesjonen vil gi en innføring i helsekompetansebegrepet, hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan innlemme helsekompetanse i folkehelsearbeidet.

Møteleder: Anita Thorolvsen Munch

Hva er helsekompetanse, hvorfor er det viktig og hva vet vi om befolkningens helsekompetanse? (kort om HLS19 og strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen)

Anita Thorolvsen Munch
Prosjektleder/seniorrågiver, Helsedirektoratet
Christopher Le
Ph.d-stipendiat ved HINN og Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Helsekompetanse og sosial ulikhet

Øyvind Giæver
Avd. direktør avdeling levekår, Helsedirektoratet

Helsekompetansens kraft i folkehelsearbeidet. Hvordan kan helsekompetanse innlemmes i samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid?

Hanne N. Bjørnsen
Helsesykepleier og førsteamanuensis ved NTNU
Monica Beer Prydz
Psykologspesialist og Ph.D-stipendiat ved UiO

A5: Folkehelse og livsmestring, et tverrfaglig tema i skolen

Møterom 5

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Det er et overordnet tema som skal inngå i all undervisning. I denne sesjonen vil dere bli kjent med ulike tiltak som kan gjennomføres i flere skoler

Lærernes kompetanse i helhetlig seksualundervisning av barn og unge

Ellen Nesset Mælan
Høgskolen i Innlandet
Wenche Fjeld
Høgskolen i Innlandet

Mestringsspillet - et brettspill med leken tilnærming til temaet folkehelse og livsmestring i ungdomsskolen

Mari Finstad Evenby
KORUS Øst
Niri Talberg
KORUS Øst

RØRE for å skape endring i skolen

Elsie Brenne
Folkehelseavdelingen, Viken fylkeskommune,

Livsmestring og folkehelse som et tverrfaglig tema i skolen

Jorid Avdem
Høgskolen i Innlandet

A6: Hvordan kan vi bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet blant ungdom med innvandrerbakgrunn?

Møterom 4

I denne parallellsesjonen vil deltakerne få gode innlegg om forsking/praksis, betydningen av ulike tiltak for psykisk helse og livskvalitet blant unge med innvandrerbakgrunn. Vi vil reflektere og ha samtale om betydningen av funnene og hvordan det kan brukes i praksis.

Åpning og refleksjon fra praksis som oppspill til innleggene om resiliens og identitet. TBA, samtaleleder

Barn og unge med fluktbakgrunn: Betydningen av resiliensfaktorer for psykisk helse og livskvalitet

Cecilie Dangmann
Høgskolen Innlandet

Forskning: Identitetsprosjektet: Et forskningsbasert tiltak for å fremme etnisk-kulturell identitet og god psykososial tilpasning blant ungdom i flerkulturelle skoler i Norge

Warsame Ali
Folkehelseinstituttet

Samtale: Refleksjoner om presentasjonene, implikasjoner, spørsmål fra salen. Hvordan tar vi kunnskapen med oss i møte med ungdommer?

15:00

Pause

Med servering og besøk av utstillere

15:30

B: Parallelle sesjoner

I denne økten kan du velge mellom seks ulike sesjoner. Du får mulighet til det ved tre ulike tilfeller under konferansen. De ulike sesjonene gjennomføres kun en gang, men det er en sammenheng mellom f. eks A1, B1 og C1. Det kan kanskje hjelpe deg når du skal velge mellom alt det interessante som du kan finne her.

B1: Gode eksempler på samfunnsplanlegging og systematisk folkehelsearbeid

Møterom 1

I denne sesjonen vil du bli kjent med 4 spennende prosjekter som alle har vist god effekt på det systematiske folkehelsearbeidet.

Organisering av regionalt og lokalt folkehelsearbeid for å fremme innovasjon i kommuners folkehelsearbeid

Asbjørn Kårstein
Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning
Line Tholsrup
Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning
Tonje Lauritzen
Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning

Folkehelsekunnskap - fra forskning til samskaping?

Heidi Bergsli
By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet

Folkehelsearbeideres erfaringer med å samskape helsefremmende tiltak med ungdom i fem kommuner i Norge

Mari Sylte
NTNU

Når de digitale hjelpemidler må spille en større rolle

Lene Borgen Waage
Bømlo kommune

B2: Fra utenforskap til felleskap - fire vellykkede tiltak for ungdom

Møterom 2

Det å ha en jobb å gå til berører dype, sterke, fellesmenneskelige behov i psyken. I vårt samfunn er en betalt jobb en svært viktig inngangsbillett til opplevd fellesskap, aksept og tilhørighet. I denne sesjonen får vi høre om fire tiltak som lykkes med å få utenforstående inn i fellesskapet: psykisk utviklingshemmede, ungdom som faller utenfor, elever med psykiske/ fysiske utfordringer eller lærevansker og mennesker i ytterkanten av arbeidslivet. Noen deltakere/ungdommer vil konkretisere opplegget og fortelle om sin vandring fra utenforskap til fellesskap og de konsekvenser det har fått.

HELT MED – hvordan mennesker med utviklingshemming inkluderes i arbeidslivet

Jarle Eknes
Daglig leder, HELT MED

«Uten jobbskolen hadde jeg ikke levd i dag». Tilbud til utenforstående ungdommer

Hans Lund
Seniorrådgiver, Agder fylkeskommune

Videregående skolene – tilbud til elever med lærevansker

Gudrun Fodstad
rektor, Feiring videregående skole
Trond Iversen
styreleder, Feiring videregående skole

Lipro Kompetanse – hvordan mennesker i ytterkanten av arbeidslivet kan finne veien tilbake til et yrkesaktivt liv

Therese Bull-Engelstad
avdelingsleder, Lipro Kompetanse

B3: Tiltak som fremmer god livskvalitet

Møterom 3

Livskvalitet handler om hvordan livet oppleves av den enkelte. Det omfatter følelser, medgang og motgang i livet. I denne sesjonen blir du kjent med fire konkrete, forskingsbaserte tiltak som fremmer god livskvalitet.

Samfunnsdeltagelse, kulturliv og helse

Vegar Rangul
Nord Universitet

'Ikke ensom, bare alene': Implikasjonene av COVID-19 for unge nordmenns fritidsliv

Patrick Foss Johansen
Høgskolen i Innlandet

SnakkOmPsyken.no – en faglig og lett tilgjengelig chat for unge som strever, svært aktuell i en krevende tid som nå

Benedicte Frøystad Jonassen
Blå Kors Kristiansand

Livsløpinntekt for menn og kvinner i Norge: implikasjoner for selvrangert helse senere i livet

Marijke Veenstra
Akershus universitetssykehus

B4: Workshop om systematisk folkehelsearbeid

Møterom 4

Kommuner og fylkeskommuner skal etter folkehelseloven ha et systematisk folkehelsearbeid, som er tilpasset kommunens fireårige plansyklus. Det systematiske folkehelsearbeid består av fem faser: oversikt – planstrategi – fastsette mål i plan – tiltak – evaluering. På papiret kanskje enkelt, men i praksis en krevende øvelse? I denne sesjonen vil vi se særlig på hvordan det jobbes med tiltak og evaluering som en del av det systematiske folkehelsearbeidet. Sesjonen blir lagt opp som en workshop med aktiv deltakelse. Workshopen er for deg som er opptatt av folkehelsearbeid i kommuner og fylker. Her blir det mulig å dele erfaringer og/eller lære om hvordan det jobbes i kommuner og fylker.

Fasilitator av workshop

Josefine Vacker
Assisterende daglig leder HelseINN

B5: Skole - Utjevning av sosiale ulikheter gjennom bærekraftige måltider

Møterom 5

Barn og unge er avhengig av næringsrik mat i løpet av skolehverdagen. Hvordan kan man ivareta skolen slik at barn og unge også får et godt og bærekraftig forhold til mat? Her vil du få kjennskap til to pågående prosjekter samt kunnskap om hvordan effekten av måltider på skolen kan evalueres. Det er også et innlegg om norske læreres erfaringer med fjerndistanse-læring i pandemiperioden.

Miljø og folkehelse - ny tallerkenmodell

Elsie Brenne
Viken fylkeskommune, utdanning og folkehelse

Matjungelen - et aktivitetsprogram hvor barna kan utforske sunn og bærekraftig mat

Kathrine Marthinsen
Folkelig, sosial entreprenør i folkehelse

Skolemåltider, bærekraft, helse og sosial ulikhet - et evalueringssystem for fremtidig implementering av skolemåltider i Norge

Elling Bere
Folkehelseinstituttet

B6: Hyttebygging - på bekostning av bærekraftige samfunn?

Møterom 6

Det blir stadig flere hytter i norsk natur. Hytteutbyggingen fører med seg mange interessekonflikter. Hvilken betydning har hytteutbyggingen for samfunnsutviklingen? Er hytteutbygging svaret på økonomisk vekst i kommunene? Hva med konsekvenser for sosiale forskjeller? I denne parallellsesjonen vil disse spørsmålene blir problematisert, og vi diskuterer konsekvenser for kommunene og folkehelsa.

Innledere

Morten Aas
Koordinator, Forum for natur og friluftsliv Innlandet
Hilde Lysengen Havro
Avisa Valdres, ansvarleg redaktør/dagleg leiar i Valdres Media AS
16:30

Pause

Tid til å hente det vi trenger for å delta på sosiale aktiviteter

17:15

Sosiale aktiviteter frem til ca. 18.45

Etter en stillesittende dag gjør vi noe aktivt. Du velger selv hva du vil delta på. God fornøyelse!

Sosiale aktiviteter

Rundt om i Hamar, og på hotellet

A. Speedfriending

Speedfriending passer for deg som er ny på Folkehelsekonferansen, og for deg som har vært her mange ganger før! Bli med MOT på Speedfriending, og bli kjent med nye engasjerte mennesker. Det er en kjempefin mulighet til å utvide nettverket ditt.

Aktiviteten gjennomføres på hotellet.

B. Helsefremmende yoga

Velkommen til en rolig yogatime som passer for nybegynnere og de som har erfaring med yoga fra før. Timen består av ulike asanas fra tradisjonell yoga og avsluttes med pusteøvelser og avspenning. Fokus for timen er bevegelighet, tilstedeværelse i tillegg til å løse opp spenninger i kroppen.

Yogastudioet ligger i kort gangavstand fra hotellet. Dere anbefales å ha på behagelige klær eller treningstøy.
H Yoga, Torggata 3, 2317 Hamar

Foto: Runar Brækhus

C. 1-2-3-Dans

Velkommen til en kort danseworkshop med PS:Dans! Her kan du lære en enkel dans, med enkle trinn du kan få bruk for på dansegulvet – i tillegg til noen basic moves! Dette blir morsomt, uhøytidelig og godt for sjela!

PS:Dans ønsker å sette dansekunst på agendaen, gjennom et bredt tilbud med både residens, scene, dansekollektiv, kreativt laboratorie, talentutvikling, produksjoner, festival og kveldsskole for 800 barn og unge.

Varighet: 45 min.
Foto: Lise Skjæraasen

D. Omvisning i Hamars storstue

Meld deg på en omvisning og bli kjent med hvorfor Hamar kulturhus utgjør en viktig del av kommunens folkehelsearbeid.

Da Hamar kulturhus åpnet i 2014, var folkehelse ett av perspektivene som lå til grunn for investeringen. Hver dag, fra morgen til kveld, fylles Hamar kulturhus av folk i alle aldre, til et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser. Huset er blitt en mangfoldig arena med flere konsertsaler, teatersaler, bibliotek og kino, og er samtidig lokale for øving og aktivitet for mange av Hamars lag og foreninger. Hamar kulturhus er tegnet av Vandkunsten arkitekter i København og utsmykket av utvalgte kunstverk som er skapt til og integrert i husets arkitektur.

Foto: Vandkunsten 3

E. Digital audio-guidet rusletur i Hamar

Hamar er fremst i Norge på aktiv formidling og fikk UNESCO status for kreativ bruk av media. Byens digitale audioguiding (APP: izi.travel audio tours) viser deg vei til ulike vandringer i sentrum av byen. Ta med egen mobil og hodetelefoner. Skann QR-koden i hotellets foaje og god tur!

Kjenner du historien om 9. april og Hamars rolle for konge og regjering? At Kirsten Flagstad tjente over 16 millioner i året som operasanger i 1935? Eller at Knut Faldbakken er blitt Hamars mest kreative morder? Byens egne historier formidles av lokale historikere og artister.

Foto: Geir Ove Andreassen, Anno Domkirkeodden)

F. Joggesightseeing

Bli bedre kjent i Hamar. Guidet rundtur i sentrum, strandsonen og det velkjente stupetårnet. Turen er ca. 5 km. og legges opp med lett jogg og innlagte stopp.

G. Idrettsbyen Hamar - mer enn hockey, håndball og fotball

Hamar er kjent som idrettsbyen, men er også et eldorado for et mangfold av aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldre. Bli med på en guidet tur til Ankerskogen, Ajer Aktivitetspark, Koigen og stupetårnet, Strandgateparken og Vikingskipet!
Bussen kjører fra hotellet og innom hvert anlegg, med retur til hotellet.

Foto: Bård Brattlie

H. Ta turen tilbake til middelalderens Hamar

Hør den spennende historien om middelalderbyen som forsvant, levendegjort gjennom gregoriansk sang og andre toner fra en svunnen tid. I ly av høstmørket får du også servert «Munkens rødmende trøst» brygget på urter og vekster fra Urtehagen, før du i skinnet fra bål og fakler vandrer opp til Hamardomen, den moderne glasskatedralen som verner ruinene etter middelalderens domkirke.

OBS! Koster 230,- pr. person og det må være minimum 15 påmeldte for at turen gjennomføres.

Foto: Geir Ove Andreassen
19:30

Feiring av folkehelsen!

Mingel og bobler

Vi samles til uformelle samtaler før festmiddagen. Du velger om boblene skal være uten eller med alkohol.

Festmiddag

Bli med på festmiddag i vakre Hamarhallen, som ligger rett ved hotellet. Det blir servert en herlig middag, lagd av lokalproduserte råvarer. Norsk Tipping presenterer unge talenter som har mottatt "drømmestipend" og det blir utdelt priser for beste abstract.
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo