Gratis forkonferanse: Styrking av forskingssamarbeidet med kommunane

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

10:00

Registrering, kaffe, te, frukt og kake

11:00

Styrking av forskingssamarbeidet med kommunane – moglegheiter og utfordringar

Kvifor skal kommunane involvere seg i forsking?

Møteledere: Arnfinn Helleve, Maja Eilertsen

Kommunar og forskarar har ambisjonar om tettare samarbeid og meir forsking på folkehelsetiltak i kommunane, men ofte kan dette vera vanskeleg å få til. Denne forkonferansen vil løfte fram kommunane og forskarane sine perspektiv på kva som skal til for at slike samarbeid skal lukkast. I tillegg vil det bli presentert døme på korleis eksisterande datakjelder kan nyttast som grunnlag i slike samarbeid, i tillegg vil ulike forskingsfinansieringskjelder presentere sine forventningar og krav til slik samarbeid. Forkonferansen vart arrangert i samarbeid mellom Folkehelseforeninga og Folkehelseinstituttet (FHI).

Kommune, forsking og folkehelse – introduksjon

Kva forsking skal til for å styrke kommunen sitt arbeid og tenestetilbod?

Hedda Eilertsen Barvik
spesialrådgjevar, Kommunenes Sentralforbund

Moglegheiter og utfordringar med å ha forskingsprosjekt i kommunen

Geir Arild Espnes
Ordfører Oppdal kommune og leder for NTNUs senter for helsefremmende forskning

Spørsmål og kommentarer

11:50

Korleis samarbeider ein med ein kommune?

Møteledere: Arnfinn Helleve, Maja Eilertsen

Tilrettelegging for forsking i kommunen

Trond Myrland
Spesialrådgjevar forsking og innovasjon, Bærum kommune

Fylkeskommunen si rolle i å leggje til rette for forskingssamarbeid med kommunar

John Tore Vik
Trøndelag fylkeskommune

Spørsmål og kommentarer

12:30

Lunsj

13:30

Kva er forskarar ynskjer å få ut av samarbeidet med kommunane?

Erfaringer fra gjennomføring av intervensjonsstudie i frisklivssentraler og andre kommunale tjenester

Maja Eilertsen
FHI
13:45

Bruk av nasjonale undersøkingar i forskingssamarbeid med kommunar

Presentasjon av dei seinaste FHUS-tala – døme på bruk slik tal i forskingsprosjekt med kommunar,

Thomas Sevenius Nilsen
FHI
Marit Knapstad
FHI

Tromsøundersøkelsen og NCDNOR – relevans for samarbeid med kommunar

Sameline Grimsgaard
professor, Universitetet i Tromsø m.fl.
15:00

Pause med kaffe, te, frukt og kake

15:15

Kva forventningar til samarbeid mellom kommunar og forskingsmiljø har finansieringskjeldene?

Forskningsrådet sine vurderingar av samarbeidet i forskingssøknader om samarbeidsprosjekt

Torbjørg Øyslebø
Forskningsrådet

Erfaringar med tilrettelegging og prioritering av forskingstøtte til prosjektsamarbeid med kommunesektoren

Ida Stege
Stiftelsen DAM

Spørsmål og kommentarer

16:00

Slutt

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo