Gratis forkonferanse: Innspillsmøte om revisjon av folkehelseloven

20. sep. 2023

2023 - Alle løfter alle – et raust og robust samfunn

00:00

Målgruppe: kommuner, fylkeskommuner og andre interesserte

Det er 11 år siden Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft. Kommunene har gjennom loven et stort ansvar for å sikre folkehelsearbeidet lokalt. Loven angir en systematisk arbeidsform tilpasset plan- og bygningsloven. Folkehelsemeldingen "Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar (2022-2023)" konkluderer med at loven gir en god regulatorisk ramme og bidrar til å styrke arbeidet med folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller. Erfaringer etter 10 år med folkehelseloven viser at kommunene jobber mer systematisk med folkehelsearbeidet nå enn før: Andelen kommuner som har utarbeidet et oversiktsdokument og bruker det som en del av kunnskapsgrunnlaget for planstrategiarbeidet har økt. Det er også bedre samsvar mellom utfordringer og tiltak nå enn i 2012. Samtidig er det et ønske om å utvikle folkehelsearbeidet videre. Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid med revisjon med lov om folkehelsearbeid. Denne forkonferansen skal være en arena for innspill fra kommuner og fylkeskommuner. Hovedtema vil være samordning mellom det systematiske folkehelsearbeidet og plan- og styringssystemet i kommunen.

10:00

Registrering, kaffe, te og noe å bite i

11:00

Del 1: Bakgrunn og erfaringer

Velkommen

Øyvind Giæver
avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Bakgrunn for revisjonen

Lars Erik Kjellesvig
seniorrådgiver i Helse og omsorgsdepartementet
11:30

Folkehelseloven som strukturelt virkemiddel - hvordan har det fungert?

Utvikling av det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene 2012-2022

Elisabeth Fosse
professor emerita UiB og Styremedlem i Folkehelseforeningen

Hvordan understøtter loven kommuners folkehelsearbeid mht forankring i kommunale planer?

Heidi Berentsen
Rådgiver i Nordre Follo kommune

Hvordan understøtter loven kommuner og fylkeskommuners folkehelsearbeid mht forankring i kommunale planer?

Kristina Forsberg
avdelingsleder for folkehelse i Troms fylkeskommune
12:30

Lunsj

13:30

Del 2: Innspillsrunde

Introduksjon til gruppearbeid med utgangspunkt i spørsmålene:

Helsedirektoratet

A. Forholdet mellom systematikken og plan- og styringssystemet i kommunen. Hva mener du er de viktigste utfordringene i din kommune? Hvilke endringer i folkehelseloven mener du kan bidra til å løse utfordringene i din kommune?

Gruppearbeid

B. Bør annet lovverk vurderes revidert for å understøtte det lokale folkehelsearbeidet? ... I så fall hvilke og på hvilken måte?

Gruppearbeid

C. Ser du andre virkemidler som er egnet til å løse utfordringene i din kommune?

Gruppearbeid
15:00

Kaffe, te og noe å bite i

15:30

Oppsummering og veien videre

16:00

Slutt

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo