B. Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet

17. okt. 2022

2022 - Fra økende forskjeller til bærekraftig samfunn

09:00

Registrering

10:00

Involvering og medvirkning er eit viktig demokratisk prinsipp og vert ofte framheva i folkehelsearbeidet. I dei seinare åra er det teke ei rekkje initiativ for å setje fokus på involvering av ungdom gjennom lovfesting av ungdomsråd, vektlegging i den nye læreplanen og i den nasjonale programsatsinga for folkehelse i kommunane med fokus på barn og unge. Føremålet med konferansen å løfte fram erfaringar og utfordringar knytt til involvering og medverking av ungdom i folkehelsearbeidet.

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Innlandet fylkeskommune og Folkehelseforeningen Ung

Pynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidet

Scandic Hotell, Hamar

Forkonferanse, folkehelsekonferansen 2022

Opning - Gruppeoppgåve ved borda

Kva er meiningsfull involvering av ungdom?

Karoline Steen Nylander
Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner

Fører medvirkning i kommunen sitt arbeid til betre oppvekstsvilkår?

Karsten Østberg
Medforsker OsloMet og Innlandet fylke

Korleis er ungdom involvert i Innlandet fylke?

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning

Involvering av ungdom i Bømlo kommune

Lene Borgen Waage
Bømlo kommune

Spørsmål og innspel frå salen

Pause

Korleis klarer skulen å involvere elevane?

Edvard Botterli Hansen
tidl. Leiar Elevorganisasjonen

Kan ungdom styre sitt eige hus? Ungdomshuset GRAB

Erling Solvang
Tromsø kommune

Ungdom og Fritid?

Spørsmål og innspel frå salen

Gruppesamtale ved borda

Lunsj

Korleis involvere ungdom i utforming av nye tiltak med utfordrande tematikk?

Vibeke Gundersen
Færder kommune

Korleis få fram ungdomane sine stemmer som innbyggjarar?

Elisabeth Skjevland Paulsen
Tønsberg kommune

Korleis skal ein involvere ungdom i storbyen?

Helene Holmbæk
Oslo kommune

Involvering av ungdom i forsking – erfaring frå EU-prosjekt

Hanne og Tale
PRESS

Kva bør med i den neste Folkehelsemeldinga for å sikre involvering av ungdom i folkehelsearbeidet?

Gruppearbeid

Oppsummering av dagen

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning

16:00
Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2022
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo