D: Hvilken rolle har unges vennskap i en digital tid?

23. okt. 2024

2024 - Vi mobiliserer for framtida!

Vennskap og et godt sosialt miljø er sentralt for barn og unges utvikling, trivsel og psykiske helse. Hvordan kan kommunene jobbe for å fremme vennskap og fellesskap, og unngå utenforskap og mobbing? Og hva mener ungdommene selv?

Vi vil se på hvilken betydning fysiske arenaer for vennskap, på skolen og i nærmiljøet, og digitale arenaer som sosiale medier og gaming, har for unges helse og trivsel. Hvordan hindre at unge faller utenfor, eller etablerer farlige vennskap som trekker dem inn i rus eller kriminalitet?

Vi vil invitere til å bli oppdatert om ny forskning om disse temaene, og utveksle praktiske erfaringer fra folkehelsearbeidet på lokalt og nasjonalt nivå. Forkonferansen passer for de som jobber for best mulig oppvekstvilkår for barn og unge, samt de som vil lære mer om betydningen av vennskap for barn og unge online og offline.

Et mer detaljer program legges ut 01.06.24.

Pris: Gratis

Arrangør: Folkehelseinstituttet i samarbeid med Folkehelseforeningen Ung

10:00

Registrering og noe å bite i

10:40

Vennskap og fellesskapsbygging som del av skolemiljøarbeidet. v. Selma Therese Lyng – forsker ved AFI/Oslo Met

Alle norske elever har lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring. I de siste årene har vi sett en negativ utvikling på elevers opplevelse av viktige faktorer i skolemiljøet, som mobbing og trivsel. Atferdsregulering og lærer-elev-relasjoner har tradisjonelt vært hovedstrategier i mobbeforebygging og skolemiljøarbeid. Men hvordan kan arbeid med elev-elev-relasjoner og fellesskapsbygging supplere disse strategiene – og hvorfor er denne «tredje strategien» så viktig? Hvilke sosiale dynamikker kan bli motkrefter til fellesskapsbygging, inkludering og vennskap – og hvordan kan skoler skape «gyldige vi» på tvers av klikker og statushierarkier? Spørsmål/diskusjon

11:20

Hva er sammenhengen mellom barn og unges psykiske helse og trivsel, og bruk av sosiale medier? v. Jens Christoffer Skogen, seniorforsker ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Spørsmålet har fått mye oppmerksomhet – men hva sier forskningen? Spørsmål/diskusjon

11:50

Lunsj

12:50

«Kriminelle vennskap» v. Sveinung Sandberg - professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Økning i registrert kriminalitet blant barn og ungdom i Norge har fått stor oppmerksomhet i media det siste året. Begrensinger i innvandring, økte straffer og avkriminalisering er løsninger som ofte kommer opp når temaet diskuteres i media. I foredraget argumenter Sandberg for at ingen av disse bekymringene er kjernen i problemet med ungdomskriminalitet og at de derfor heller ikke kommer med effektive tiltak for forebygging. I stedet oppfordrer han til å se mot mer enn 100 års forskning på kriminelle og voldelige subkulturer for å finne gode løsninger. Slike kulturer inneholder fortellinger, ritualer og symbolikk som fascinerer, men de tilbyr også vennskap og sosiale nettverk til ekskluderte og ofte ensomme personer. Den nye digitale hverdagen styrker spredningen av kriminelle og voldelige subkulturer, ved at tid og rom får mindre betydning, men sosiale medier utfordrer også det sosiale som de tilbyr. Spørsmål/diskusjon

13:40

Pause

13:55

Hva kan kommunene og andre beslutningstagere gjøre for å tilrettelegge for at flest mulig unge får gode og trygge relasjoner med jevnaldrende?

Spørsmål/diskusjon

15:00

Hva mener de unge selv? v. Representanter fra Ungdomsrådene i Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune

Spørsmål/diskusjon

15:40

Oppsummering

Hva har vi lært? Hvor trenger vi mer kunnskap? Og hva kan vi bringe videre til relevante beslutningstakere i kommuner, direktorater, og departementer?

16:00

Møtet avsluttes

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo