Poster 18: Utvikling av et mobilspill for å øke kritisk tenkning i møte med helsepåstander i media

Mobilspillet «Bak overskriftene» kan øke kritisk tenkning, kritisk vurderingsevne og øke bevisstheten om viktigheten av å bruke pålitelige kilder.

Bakgrunn
Helsepåstander er utbredt i media, men mange er unøyaktige eller feil. Upålitelige helsepåstander var spesielt utfordrende under Covid-19-pandemien og WHO har kalt dette en "infodemi". Å ta valg basert på villedende eller uriktige påstander i media kan påvirke folkehelsen negativt. Det er derfor viktig å øve opp ferdigheter i kritisk tenkning for å identifisere upålitelige helsepåstander, bekjempe helsemyter, øke bevisstheten om pålitelige avsendere og ta gode helsevalg. For å øke kritisk tenkning i møte med medias helsepåstander, utviklet forskere ved OsloMet i 2021 et mobilspill kalt «Bak overskriftene». Spillet ble utviklet og prøvd ut blant studenter ved OsloMet.
Tiltaket
Utviklingen av mobilspillet startet med et fokusgruppeintervju der studenter ble spurt om hvordan de leser og kritisk vurderer helsenyheter. Videre ble det etablert en referansegruppe bestående av ansatte og studenter fra flere fakulteter ved OsloMet. Kosttilskudd ble valgt som fokus for spillet fordi dette ble ansett som relevant for alle studenter, uavhengig av kjønn, alder og studieretning, og fordi det finnes mange helsepåstander om kosttilskudd i reklame og ellers i media. En foreløpig versjon av spillet ble pilottestet og diskutert i tre fokusgrupper, før spillet ble lansert i november 2021. Brukerdata ble brukt for å vurdere brukermønsteret i spillet. Spillets nytte og relevans ble deretter evaluert med tre korte spørsmål i spillet, og et fokusgruppeintervju i april 2022.
Resultater
Mobilspillet ble testet av 193 studenter ved OsloMet. Studentene ble engasjert til å spille flere ganger (fra 1 til 296), men median antall gjennomspillinger var 2. Vi fant korrelasjon mellom antall gjennomspillinger og oppnådd skår. Dette kan tyde på at spillet egner seg for å øve inn begreper, men siden en høy andel oppnådde høy skår, er det mulig at vanskelighetsgraden var litt lav. Vi fant ingen påviselig forskjell i skår mellom ulike fakulteter, og dette kan tyde på at temaet kosttilskudd i liten grad avhenger av faglig bakgrunn.
Analysen av de kvalitative dataene viste at studentene syntes spillet var morsomt, lærerikt og engasjerende, og at det var relevant og nyttig uavhengig av studieretning. De ønsket seg videre flere moduler ut over helse, og de kom med forslag til forbedringer, inkludert forklaringer og læringsstopp underveis og lenker til referanser med mer informasjon.
Hva har vi lært?
Vi fant at mobilspillet «Bak overskriftene» kan motivere og engasjere studenter til kritisk tenkning om helsepåstander i media. Vi tror også at mobilspillet kan være nyttig og bidra til kritisk tenkning blant unge og eldre. Videre kan vår tilnærming være til inspirasjon for andre fagfelt der kritisk tenkning er viktig, som bærekraft, klima og kunstig intelligens.

Forfattere:

Lisa Garnweidner-Holme1, Laurence Habib1, Astrid Dahlgren1, Marianne Molin1,2

Tema:

De yngre og de eldre - God fysisk og psykisk helse hele livet

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

1: OsloMet- storbyuniversitetet, 2: Høyskolen Kristiania

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Ida-Kristin Ø. Elvsaas

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo