Poster 28: Tverrfaglig samarbeid om oral helsekompetanse

Styrke og gi økt oral helsekunnskap til helsepersonell som har ansvar for pasienter i ulike aldre. God oral helserelatert livskvalitet er noe man må jobbe for hele livet, sykdom i munn kan forebygges.

Introduksjon: Tannhelsetjenesten har i et tverrsektorielt samarbeid med St. Olavs hospital, kompetansesenteret TkMidt og NTNU skreddersydd oral helseundervisning til ikke-tannhelsepersonell som har ansvar for pasienter i alle aldre; småbarn, skolebarn, utviklingshemmede og eldre. Vi har etablert og forankret i læreplanen utvidet oral undervisning og praktisk opplæring i oral helse for sykepleier- og vernepleierstudenter. Dette for å knytte munnhelse til det helhetlige helseperspektivet samt gi økt kunnskapsoverføring i oral helsekunnskap.
Bakgrunn: Norge eldes i et økende tempo, og de neste ti årene vil endre den demografiske sammensetningen av Norge. Det blir flere eldre, en høyere andel eldre i befolkningen og i tillegg flere av de eldste eldre. Dette vil kreve at også tannhelsetjenesten må finne nye løsninger og skape bærekraftige endringer for å sikre god oral helserelatert livskvalitet. Uansett alder så er god oral helse viktig for livskvalitet, ernæring og sosialt samvær.
Den økte andelen av de eldste eldre i befolkningen vil bety økt behov for sammensatte tjenester, og det vil også antall personer som lever lengre med kroniske sykdommer. Disse utfordringene vil kreve tverrfaglig oppfølging fra kommunene og stiller økte krav til økt kapasitet og økt kompetanse hos de som jobber i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Beskrivelse av prosjektet: I et tverrsektorielt samarbeid under fanen utdanne i Oral helse KAG, har tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune, St.Olavs Hospital, TkMidt og NTNU gått sammen om et oralt kunnskapsløft for sykepleierstudenter og vernepleierstudenter. Vi har utarbeidet og kvalitetssikret en basisundervisning i oral helse, et undervisningsopplegg med hovedvekt på eldre, en for syke pasienter (palliativt munnstell) og en praktisk øvelse med undervisning i forkant. Det er også utviklet en forelesning i rus- og psykiatri. Undervisningen er knyttet til fagene som studentene har, som blant annet anatomi og mikrobiologi. NTNU har lagt oral helseundervisning under de ulike emnene, slik at det er lettere å knytte oral helse sammen med resten av kroppen. Tiltaket er på bakgrunn av de demografiske endringene, men sykepleiere jobber med pasienter i alle aldre, blant annet fra barn i helsestasjon, i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom og på sykehus.
Resultat: Formålet med dette tiltaket om økt oralhelsekunnskap hos annet helsepersonell er å ruste oss for fremtiden. Et mål er at tennene skal bli en del av kroppen og det helhetlige helseperspektivet. Tilbakemelding fra regionen og fra TkMidts eldreprosjekt, sier det at oral helse er «deres akilleshæl» og at det er et litt forsømt område. Flere nå, enn før, har sine egne tenner hele livet og vi ønsker å fremme god oral helserelatert livskvalitet i alle aldre.

Forfattere:

Cecilie Yttervik Robertsen, Line Cathrine Nymoen

Tema:

De yngre og de eldre - God fysisk og psykisk helse hele livet

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

Tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Line Cathrine Nymoen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo