Poster 34: Fra brudd(stykker) til helhet: Scoping review i interdisiplinær forskning.

Metode: Scoping review er et effektivt verktøy i kartleggingsfasen for å få oversikt på gjeldende forskning og identifiserer kunnskapshull som bidrar til evidensbasert folkehelsearbeid.

State of the art innen stadig flere forskningsområder er å gjennomføre litteratursøk (reviews) som en del av pilotstudier. Strategiske litteratursøk er til gjengjeld tidkrevende, og ofte må man gjøre et kompromiss på omfang av litteratur vs. detaljgrad. Dette gjør seg særlig gjeldende i tverrfaglige prosjekt.
Scoping reviews gir en omfattende oversikt over eksisterende litteratur om et gitt tema, noe som gjør det til et ideelt verktøy for å sammenfatte eksisterende forskning på et felt. Metoden er en effektiv måte å raskt få en evidensbasert forståelse av bredden og dybden av den forskningen som er utført, som er både tids- og ressursbesparende for reviewprosessen og for prosjektet som helhet. Å fange opp siste nytt på en tidsbesparende måte, vil sørge for at prosjektet er i tråd med feltets utvikling og bidra til et solid fundament for prosjektet som helhet.
Vi vil kortfattet og visuelt tiltalende gjøre rede for «dos and don`ts» ved gjennomføringen av et scoping review. Den metodiske tilnærmingen vil være i tråd med rammeverket til Arksey og O'Malley (2005) og Levac et al. (2010), og vil belyses ved et tverrfaglig og interdisiplinært prosjekt om unge voksnes tilgang på helseinformasjon som case.

Forfattere:

Kristine M. Bratland, Charlotte Wien, Torkjel M. Sandanger

Tema:

Annet innen folkehelsearbeid, inklusive metoder for samarbeid på tvers av sektorer.

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

UiT - Norges arktiske universitet

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Kristine M. Bratland

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo