Poster 12: Kort presentasjon av syv tverrfaglige digitale videreutdanninger i seksuell helse på masternivå

Seksuell helse som ressurs er et tema hvor mange profesjoner mangler kunnskap, og dette kan hindre tjenestemottakerne god seksuell helse, seksuelle rettigheter og utvikling av beste mulige helse.

Seksuell helse og seksuelt velvære er relatert til fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger, samt til seksuell aktivitet. Seksuell helse som ressurs er et tema hvor mange profesjoner mangler kunnskap, og dette kan hindre tjenestemottakerne god seksuell helse, seksuelle rettigheter og utvikling av beste mulige helse.
Videreutdanning i seksuell helsekompetanse. Helsekompetanse beskriver et menneskes evne til å innhente, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon som er nødvendig for å kunne ta gode helserelaterte beslutninger i hverdagen. Det omhandler alt fra å forebygge sykdom til hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet.
Videreutdanning i seksuell helse og aldring. Samfunnet er preget av tabuer rundt eldres seksualitet, og helsevesenet er preget av toveis tabu, hvor verken helsepersonell eller eldre tar opp spørsmål knyttet til temaet seksuell helse. Problemer relatert til fysiske, psykiske og sosiale endringer som påvirker eldres seksuelle helse, tematiseres ikke tilstrekkelig i dag.
Videreutdanning i Seksuelle overgrep – forebygging, avdekking og oppfølging. Emnet vektlegger profesjoners ansvarsroller, samarbeid og samtaleferdigheter med målgruppene barn, ungdom, voksne eller eldre og vil presentere relevante kommunikasjonsmodeller, lovverk og sentrale begreper fra traume- og overgrepsfeltet.
Videreutdanning i seksuell anatomi og fysiologi. Hovedmålet med emnet er å styrke studentenes kunnskap og ferdigheter, og bevisstgjøre deres holdninger, innen seksuell anatomi og fysiologi.
Videreutdanning i Seksuell helse ved funksjonshemming og sykdom. Emnet vektlegger den positive seksualiteten; ikke diagnoser eller begrensninger. Emnet viser hvordan personer i møte med funksjonshemming eller sykdom kan oppnå god seksuell helse og vil vise hvordan profesjonsutøvere kan tilrettelegge for å unngå at den seksuelle helsen blir skadelidende for disse personene.
Videreutdanningen Seksuell helse og utviklingshemming. Emne skal styrke studentenes forståelse for og kunnskap om utfordringer personer med utviklingshemming kan stå overfor når det gjelder deres rett til og mulighet for å ha et ønsket og verdig seksualliv.
Videreutdanning i seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet. Utdanningens formål er å styrke studentenes forståelse for og kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, samt rettigheter.

Forfattere:

Hilde Lunde

Tema:

De yngre og de eldre - Seksuell helse

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

OsloMet - storbyuniversitet

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Hilde Lunde

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo