Poster 32: Fagrådet for sosial ulikhet i helse i Viken – et eksempel til etterfølgelse?

Ansatte i kommunene står ofte alene i arbeidet med sosial ulikhet i helse. Et fagråd av forskere fasilitert av fylkeskommunen kan bidra med å sikre kunnskapsbaserte løsninger for kommunene.

Bakgrunn: Stadig flere opplever utenforskap og sosiale ulikheter i helse og livskvalitet øker. Ulikhetene skyldes ofte sammensatte årsaker, og for å gjøre noe med slike samfunnsfloker er det viktig at ulike aktører samarbeider. Et samarbeid med akademiske miljøer har blitt pekt på som særlig viktig for å få til kunnskapsbaserte løsninger og forskningsbasert innovasjon. Dette kan være vanskelig for den enkelte kommune å få til. For å støtte kommunene har Viken Fylkeskommune et Fagråd for sosial ulikhet i helse.
Beskrivelse av tiltaket: I 2011 ble det som en del av partnerskapet Østfoldhelsa opprettet et Fagråd for sosiale ulikheter i helse ved Høgskolen i Østfold (HiØ) i samarbeid med daværende Østfold Fylkeskommune. Etter sammenslåingen til Viken fikk fagrådet utvidet sitt mandat for hele den nye fylkeskommunen. Fagrådet møtes fire ganger i året og består av forskere fra HiØ, NMBU og USN. Rådets viktigste oppgave å være rådgiver og sparringspartner for folkehelsekoordinatorer og andre ansatte i kommunene, samt å gi råd til kommunale og regionale planer. Fagrådet bidrar også i samfunnsdebatten og ønsker å være en vaktbikkje overfor politikkutforming på lokalt og regionalt nivå i Viken.
Resultater: Fagrådet har gjennom årene hatt besøk og dialog med mange kommuner som ønsker faglige innspill eller å diskutere utfordringer knyttet til sosiale ulikheter i helse i egen kommune. Fagrådet har bidratt med kompetanse til kommunale instanser innen folkehelse, byutvikling, arealplanlegging, og skole og utdanning. Fagrådets kompetanse og selvstendige rolle gjør det mulig å være premissleverandør i det lokalt offentlig ordskifte, og mer enn 30 faglig kronikker i lokale aviser i fylket har blitt publisert. I mars 2023 arrangerer fagrådet og Viken FK en nettverkssamling for alle kommuner der skole, økte polariseringstendenser og medborgerskap skal diskuteres.
Hva har vi lært? Ansatte i kommunene står ofte alene når de jobber med problemstillinger innen folkehelse og sosial ulikhet i helse. Et fagråd kan bidra med å være en faglig diskusjonspartner, kvalitetssikre arbeid og gi informasjon om den nyeste forskningen. Likeledes gir møtene med kommunene i Viken medlemmene som jobber i akademia en økt forståelse for lokale folkehelseutfordringer. Denne utvekslingen av kunnskap bidrar til muligheter for ny forskning, og ikke minst til økt relevans i studieprogrammene og undervisningstilbudenes innhold.
Implikasjoner for forebygging: Ved å legge til rette for møtepunkter der kommuner, fylke og akademia kan diskutere og informere hverandre får kommunene verdifull innsikt i ny forskning og en bedre mulighet for å utforme og iverksette kunnskapsbaserte tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.

Forfattere:

Annett Arntzen1,2, Camilla Ihlebæk1,3,4, Kjersti Lien Holte1,3, Anni Skipstein1,5, Bengt Morten Wenstøb1,3

Tema:

Annet innen folkehelsearbeid, inklusive metoder for samarbeid på tvers av sektorer.

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

1Fagrådet for sosial ulikhet i Viken, 2Universitetet i Sør Øst Norge, 3Høgskolen i Østfold, 4NMBU, 5Viken fylkeskommune

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Bengt Morten Wenstøp

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo