Poster 30: En modell for et tryggere, mer tilgjengelig, raust og robust samfunn med livsløpsperspektiv

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell som hjelper kommunen å ivareta dette ansvar.

De fleste skader kan forebygges. Allikevel søker i gjennomsnitt 1.800 personer hver dag legehjelp på grunn av skader etter ulykker. Alt for mange skader seg og trenger helsehjelp – det vil vi gjøre noe med. Trygge lokalsamfunn er en modell for det lokale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet

Bakgrunn
Formålsparagrafen i folkehelseloven slår fast at norske kommuner skal «fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.»

Mye av det lokale folkehelsearbeidet er sentrert rundt fysisk aktivitet og forebygging av livsstilssykdommer, langt mindre oppmerksomhet rettes mot kommunens ansvar for å forebygge skade og lidelse. Vårt oppdrag er å minne kommuner og samfunnsaktører om dette ansvaret. Barn og eldre er overrepresentert i skadestatistikken, og er derfor viktige målgrupper vårt arbeid.

En modell som gjør det enklere for kommunen oppfylle de krav som stilles
Kommunen har ansvar for folkehelse, barnehager, skoler, ungdomsklubber, eldresenter og mange andre virksomheter. De har også et generelt ansvar for innbyggernes sikkerhet. I dette ansvar inngår forebygge trafikkulykker, brann, drukning, fallulykker så vel som mobbing, selvmord og vold. Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell og metode for å sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. Arbeidet er handlingsrettet og gir gevinster i helse og økonomi.

Systematikk i arbeidet og et nettverk å dele erfaringer med
Modellen bygger på åtte trinn som tar opp både forankring, organisering, planlegging, prioritering og gjennomføring. Det er utarbeidet materiell, sjekklister og en Trygghetsprofil som gir kommunen et samlet bilde av utfordringer og ressurser. Kommunen tar selv beslutning om hvilke prosjekter og tiltak som skal gis prioritet, basert på kunnskap om det lokale skadebildet og tidligere erfaring. Politisk forankring og samarbeid på tvers av kommunale etater er grunnverdier for arbeidet. Nettverket med kommuner fra hele landet møtes jevnlig til faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjoner om utviklingstiltak.

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon som gjennom informasjon- og samarbeidstiltak arbeider for å forebygge skader og ulykker, spre kunnskap om hvor og hvordan ulykker skjer, og hva som kan gjøres for å forebygge dem. Skafor samarbeider med kommuner, frivillige organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.

Forfattere:

Eva Vaagland

Tema:

C1 - De yngre og de eldre - God fysisk og psykisk helse hele livet

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

Skadeforebyggende forum

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Eva Vaagland

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo