Poster 22: Elevpanel som metode for brukerinvolvering i helsefremmende skoler

Denne pilotstudien viste at elevpanel er et vellykket tiltak for økt brukerinvolvering av elever i skolebaserte, helsefremmende program i videregående opplæring.

Bakgrunn: Skole er definert som en viktig arena for helsefremmende arbeid blant ungdom, og en utfordring ved implementering av relevante tiltak er manglende medvirkning og elevinvolvering. Målet med denne studien var å utforske elevinvolvering i implementering og evaluering av et helsefremmende program med mål om å øke skolebasert fysisk aktivitet, øke kvaliteten på skolemåltidene, øke kunnskap om søvn, og fremme psykososialt miljø på yrkesfag i videregående opplæring.

Metode: Pilotstudien ble gjennomført på helse- og oppvekstfag på Kragerø videregående skole i 2020-2022 med datainnsamling i tre runder (vår 2021, høst 2021 og vår 2022). Implementeringen ble gjennomført av en prosjektgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, skoleledelsen, lærerne, skolehelsetjenesten og elevene med støtte fra prosjekteierne i Vestfold og Telemark fylkeskommune. En gruppe forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge sto for evalueringen av implementeringen.

Resultater: Gjennom hele perioden jobbet et elevpanel (n=8) sammen med forskerne. Det ble holdt to møter i elevpanelet for hver datainnsamlingsperiode, totalt seks møter. Elevpanelet bidro i utvikling og justering av intervjuguide og spørreskjema, og i analyse av data. Elevpanelet fungerte også som et viktig bindeledd mellom elevene, prosjektgruppen, og forskerne. Det ble gjennomført dialogmøter etter hver datainnsamling mellom forskerne og prosjektgruppen som sto for implementering, dette gjorde at prosjektet kunne justere implementeringen i henhold til elevpanelets og forskernes innspill. Konkret ble det gjort endringer i komponenten om skolebasert fysisk aktivitet og søvn på bakgrunn av elevpanelets innspill.

Konklusjoner: Elevpanelet påvirket de ulike delene av implementerings- og evalueringsprosessen. for helsefremmende program i videregående opplæring. Inkluderingen av et elevpanel i prosjektet var helt avgjørende for å identifisere viktige tema i datainnsamlingen, det bidro til bredere og andre perspektiver, og tydeliggjorde viktige, praktiske implikasjoner av studien. Det er behov for flere studier som utforsker metoder for ungdoms medvirkning i folkehelseprosjekter og –forskning.

Forfattere:

Lise Katrine Jepsen Trangsrud, Sabrina Krogh Schmidt, Vibeke Krane

Tema:

C4 - Livskvalitet, mangfold og inkludering - Brukermedvirkning

Type:

Forskning

Institusjon(er):

Universitetet i Sørøst-Norge

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Sabrina Krogh Schmidt og Lise Katrine Jepsen Trangsrud

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo