Poster 10: Effektanalyse av fontenehus - på helse, livskvalitet og samfunnsdeltakelse

Gjennom forskningsprosjektet ønsker vi å få økt kunnskap om tiltak som kan forebygge ensomhet og utenforskap, samt bidra til økt mangfold i samfunnet og arbeidslivet.

Formål
Psykiske lidelser er en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge, og psykiske lidelser en viktig årsak til uføretrygd og sykefravær i Norge. Fontenehusene er et frivillig, tidsubegrenset arbeidsrettet lavterskeltilbud til personer som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Medlemmer og ansatte jobber sammen om driften av huset. Fontenehusene tilbyr også medlemmene støtte til å få og beholde arbeid utenfor huset. Formålet med denne studien er å få mer kunnskap om betydningen av deltakelse på fontenehus for medlemmenes psykiske helse og deltakelse i arbeid og utdanning. Dette kan gi kunnskap om hvordan vi kan utvikle helse- og velferdstjenestene slik at det i større grad jobbes samtidig med helse, rehabilitering og arbeidsinkludering.
Metode
Studien er et treårig forskningsprosjekt (2022-2024) der vi kombinerer registerdata, spørreundersøkelser og intervjuer for å svare på forskningsspørsmålene. I 2022 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant medlemmer på fontenehusene. Spørreundersøkelsen ble sendt ut på SMS til 4301 medlemmer ved de 22 fontenehusene i Norge, og 24 prosent besvarte hele undersøkelsen. Undersøkelsen inneholdt spørsmål om medlemmenes vurdering egen helse, behov for hjelp i hverdagen, sosial deltakelse og deltakelse i arbeidsliv og studier. Innenfor disse temaene ble medlemmene også bedt om å vurdere betydningen av medlemskap på fontenehuset. Undersøkelsen inneholdt også det validerte spørreskjemaet EuroQol 5 Dimensions 5 Levels (EQ-5D-5L) for å måle helserelatert livskvalitet.
Foreløpige funn
De fleste respondentene oppga at de er litt eller helt enige i at fontenehuset påvirker helsen deres på en positiv måte (79 prosent) og bidrar positivt til deres livskvalitet (82 prosent). Samtidig viste undersøkelsene at medlemmene har en relativt lav gjennomsnittlig helserelaterte livskvalitet (0,705) sammenlignet med det andre studier har funnet for den norske befolkingen. Fontenehusmedlemmene har varierende tilknytning til arbeids- og studielivet – 40 prosent av respondentene oppga at de har vært i arbeid og/eller praksis i løpet av det siste året, og ytterligere 16 prosent oppga at de har vært i arbeid og/eller praksis tidligere. Blant respondentene som har vært medlem i under ett år, er det en større andel som ønsker å komme i arbeid og/eller praksis i løpet av det neste året, sammenlignet med de som har vært der i ett år eller mer. Det kan være flere grupper til dette, og resultatene fra spørreundersøkelsen kan ikke alene gi svaret på hva forskjellen skyldes.
Diskusjon
Medlemmene opplever at deltakelse på fontenehus påvirker dem positivt på flere områder av livet. Det er imidlertid behov for mer kunnskap om hva som gir disse effektene, slik at samfunnet kan utvikle gode tjenester til personer i målgruppen.

Forfattere:

Hanna Løyland, Kine Pedersen, Ingrid Engebretsen, Anne Hellum, Martha Helene Nogva, Elias Sandnes, Erik Magnus Sæther

Tema:

C2 - Inkludering og mangfold i arbeidslivet

Type:

Forskning

Institusjon(er):

Fontenehus Norge, Oslo Economics

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Anne Hellum

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo