Poster 4: Besøksgård med dyr og natur for livskvalitet og mestring

Besøksgården som arena for grønt sosialt arbeid. «Det er rart at små og store dyr, som er så myke utenpå, kan gjøre så godt inne i små og store mennesker».

Vi ønsker å belyse hvordan en besøksgård med dyr kan være en arena der tilrettelagte aktiviteter og opplevelser kan bidra positivt til bedre folkehelse generelt og til utvikling av grønt sosialt arbeid spesielt. Vårt samarbeid springer ut av frivillig arbeid på en besøksgård og det har utviklet seg over en periode på ca 25 år. Etter hvert har det involvert ulike institusjoner. Vår erfaring er at det er behov for personell fra mange ulike fagområder for å få til prosesser preget av samskaping der mennesker kan oppleve mestring, glede og utvikling i samvær med dyr og natur.
Besøksgårder kan by på lærerike opplevelser med muligheter for at besøkende kan bli kjent med gårdsdrift og dyr. Det er gjennom å se, oppleve, føle og delta at besøksgården kan bidra positivt for mennesker. Det unike med en besøksgård handler om gården som arena for at mennesker kan få opplevelser i naturen og kontakt med dyr. Det er ulike teorier som søker å belyse hvorfor dyr kan ha positiv effekt på mennesker.
Dette handler om å ivareta dyras behov for trygghet, og om menneskenes fysiske, psykiske og sosiale utvikling ved å delta i aktiviteter med dyr og natur.
I et bærekraftsperspektiv kan deltakere på en besøksgård få kunnskap og erfaring om hvordan økosystemene henger sammen og mer innsikt i hvordan klima miljø og naturutfordringer påvirkes og kan håndteres.

Forfattere:

Liv Sølverød

Tema:

B4 - Livskvalitet, mangfold og inkludering - Fritid og kultur

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

Høgskolen i Molde

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Anne Botslangen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo