Poster 21: ALLEMED Ung - et medvirkningsverktøy for å sikre barn og unges stemme på fritidsfeltet

Ungdom har rett til å medvirke. ALLEMED Ung er et medvirkningsverktøy hvor formålet er å styrke medvirkningsprosesser i kommuner og frivillighet i arbeidet med unges fritid.

Bakgrunn:
FNs barnekonvensjon og Grunnloven sier at ungdom har rett til å medvirke. Det handler om å få bruke egen kunnskap og erfaring til å påvirke sitt eget liv og fremtid. Samtidig vet vi at antall barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er økende, en utsatt gruppe når det gjelder reell medvirkning. Tall fra SSB viser at det i Norge i dag er over 115.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Lavinntekt har konsekvenser for barn og unges deltakelse både i organiserte og egenorganiserte fritidsaktiviteter. Det kan redusere deres mulighet til å ha en aktiv fritid med mening, men også tilgangen til å delta i organisasjoner med påvirkningskraft i lokalmiljøet.

Beskrivelse av tiltaket:
ALLEMED Ung er et medvirkningsverktøy utarbeidet i samarbeid med ungdommer fra hele landet. Formålet er å styrke medvirkningsprosesser i kommuner og frivillighet i arbeidet med unges fritid. ALLEMED Ung skaper målrettede samtaler blant unge om deres opplevde barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter der de bor. På en ALLEMED-samling kommer unge frem til konkrete idéer og forslag til løsninger som de mener kan bidra til å få ALLE med. Målet er å videreformidle idéene og løsningsforslagene, som er verdifull kunnskap, til beslutningstakere lokalt som jobber med barn og unges fritid.

ALLEMED Ung tilrettelegger for at unge skal;
Få økt kunnskap om Fritidserklæringen, herunder unges rett til å delta og å påvirke
Lære om fattigdom og utenforskap blant barn og unge i Norge
Bli kjent med og ta del i demokratiske prosesser
Lære om og kartlegge barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter
Utarbeide konkrete løsninger og idéer for å få ALLE med
Bli engasjert og sammen løfte unges stemmer om egen fritid i eget lokalmiljø
Etablere trygge samarbeid med voksne som bistår i å løfte løsningene til relevante beslutningstakere - slik som kommunestyret, skoleledelse, klubb, organisasjon og andre

Resultater:
ALLEMED Ung har lagt til rette for inkluderende arenaer for unges medvirkning, og bidrar til å få de unges stemmer fram på fritidsfeltet. Videre konkretiserer og strukturerer ALLEMED Ung medvirkningsprosessen for kommuner og organisasjoner, gjennom workshopform, i deres arbeid med å sikre en treffsikker utvikling av lokale fritidstilbud og arenaer som oppleves attraktive for unge selv. Samlet viser resultatene at ALLEMED Ung bidrar til å styrke forutsetningene for at tilbud og tiltak utviklet for å inkludere barn og unge i fritidsaktivitet, har reell betydning for målgruppen. Flere ungdommer har gitt uttrykk for at de følte de ble tatt på alvor og fikk delt relevant kunnskap ved bruk av verktøyet ALLEMED Ung.

Forfattere:

Madelén Skogman og Ingibjörg Jónasdóttir

Tema:

Livskvalitet, mangfold og inkludering - Brukermedvirkning

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

ALLEMED

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Maren Alstad Johansen

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2024
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo