Programkomite 2020

Eirin Hermansen

Folkehelseviter og rådgiver

Eirin Hermansen jobber som rådgiver i Trøndelag fylkeskommune, hvor hun blant annet har ansvaret for «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag». Hun har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator i Snåsa kommune. Eirin har Master of Science in Public Health fra Syddansk universitet.

Geir Sverre Braut

Professor og samfunnsmedisiner

Geir Sverre Braut er seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og er professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnstryggleik ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.med. (1980), spesialist i samfunnsmedisin (1997) og har folkehelseutdanning frå Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) i Göteborg (1991). Han har tidligare vore assisterande fylkeslege (1985–1994), fylkeslege i Rogaland (1994–2001) og assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001–2013).

Johan Lund

Generalsekretær og forsker

Johan Lund har faglig bakgrunn fra teknologi, sosiologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Han har siden 1977 arbeidet med skaderegistrering og forebygging av ulykker, særlig barne-, eldre-, hjem og fritidsulykker. Han har arbeidet ved Statens institutt for forbruksforskning, Forbruker og administrasjons-departementet, Helseetaten i Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Skadeforebyggende forum, Institutt for helse og samfunn, UiO og Helsedirektoratet. Johan Lund er nå tilknyttet Folkehelseinstituttet som skadeforsker. Han har vært generalsekretær i Folkehelseforeningen siden 2013.

John Tore Vik

Fysiolog og seniorrådgiver

John Tore Vik er seniorrådgiver i Trøndelag Fylkeskommune, seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Han har jobbet med folkehelse i fylkeskommunen siden 2003. Før det som fysiolog med opptrening og testing av hjertepasienter ved St. Olavs Hospital. Han er utdannet ved NTNU, master i fysiologi og treningslære. Senere også endring- og kunnskapsledelse, helse i plan og prosessledelse. Fokusområder nå er systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid, samfunnsplanlegging og bærekraft, helseundersøkelsene i Trøndelag, program for folkehelsearbeid.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor

Jorid Grimeland er universitetslektor ved OsloMet - Storbyuniversitet og underviser i emnet International Public Health i flere av helseprofesjonsutdanningene. Hun er utdannet fysioterapeut og med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste, Helsedirektoratet og de siste årene som lektor ved OsloMet. Hun har tidligere også jobbet sammen med NMBU og deres Master i folkehelsevitenskap. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (FHF).

Marte Kvernland

Folkehelseviter og rådgiver

Marte Kvernland har en master i Public Health and Health Promotion fra Curtin University of Technology, Australia. Hun har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid i Folkehelseinstituttet, Vestfold fylkeskommune, Kristiansand kommune, Bydel Alna Oslo, Den Norske Turistforening og jobber nå i Asker kommune. Hun har vært med i programkomitéen for Folkehelsekonferansen siden 2012.

Mette Harriet Berntsen

Pedagog og seniorrådgiver

Mette Berntsen har i mange år jobbet som seniorrådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune og som folkehelsekoordinator. Hun skrev sin masteroppgave i 2012 med tittelen "Frivillig arbeid er godt for folkehelsa".

Monica Lillefjell

Professor og helseviter

Monica Lillefjell er utdannet ergoterapeut, hun har en doktorgrad I helsevitenskap og er ansatt som professor ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Hun er leder for det norske nettverket for utdanning og forskning innen helsefremming. Hennes forskningsfelt er folkehelse og arbeidshelse. Hun har bred erfaring innen implementeringsforsking, spesielt metoder for kunnskapsbaserte beslutningsprosesser, brukermedvirkning og tverrsektorielt samarbeid innenfor folkehelseområdet.

Ole Trygve Stigen

Sosiolog og fagdirektør

Ole Trygve Stigen er fagdirektør for brukermedvirkning og samfunnskontakt ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Ragnhild Storstein Spilker

Sykepleier og seniorrådgiver

Ragnhild Storstein Spilker har en master i Health economics, policy and management fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet en rekke år som sykepleier i rusomsorgen i Oslo kommune og Frelsesarméen. Siden 2008 har Ragnhild arbeidet med migrasjonshelse i tidligere NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) og siden 2018 i Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Hun er styremedlem i Folkehelseforeningen og leder programkomitéen for årets konferanse.

Randi Helland Stråtveit

Fysioteraupeut og avdelingsleder

Randi Helland Stråtveit har bakgrunn som fysioterapeut med videreutdanning i ledelse og administrasjon. Hun har siden 2000 hatt flere lederjobber i Stavanger kommune, og har fra 2009 vært avdelingsleder for Miljørettet helsevern og skjenkekontroll i Rogaland brann og redning IKS. I årene 2000-2008 var hun administrativ kontaktperson for Stavanger i Sunne kommuner. Hun har vært styremedlem i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) fra 2011 og styreleder fra 2012.

Wigdis Helen Sæther

Dosent og faglig rådgiver

Wigdis Sæther er faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), der hun har vært prosjektleder for prosjektet «Helsefremming og forebygging». Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog og har sin hovedvirksomhet som dosent ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse. Her har hun i mange år jobbet med master og videreutdanning psykisk helsearbeid, med hovedfokus på forsknings og utviklingsarbeid i krysningsfeltet kunst, kultur og helse