Programkomite 2019

Anders Smith

Lege og seniorrådgiver

Anders Smith har arbeidet som allmennlege, kommunelege og fylkeslege, og seinere som seniorrådgiver og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Han har de siste årene vært redaktør for fagområdet samfunnsmedisin og folkehelse på Helsebiblioteket.no, og har siden 1993 utgitt Helserådet, et nettmagasin som gjengir aktuelt stoff om folkehelse.

Bente Rostad Hansen

Sykepleier og folkehelserådgiver

Bente Rostad Hansen har master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold og Helse og omsorg i plan med tilleggsstudier fra Høgskolen Innlandet. Hun har tidligere hatt lederstillinger på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Siden 2012 har hun arbeidet som folkehelserådgiver i Råde kommune. Bente Rostad Hansen er spesielt interessert i å arbeide mot sosial ulikhet i helse.

Hege Helen Bakke

Sosiolog og seniorrådgiver

Hege Helene Bakke er seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse. Hun har arbeidet med barn og unges psykiske helse i prosjekter opp mot skolen både med primærforebygging og det å normalisere livssmerte, men også skolefrafall hos ungdom med psykiske helseutfordringer. I det siste har hun hatt ansvar for en bok om asylsøkere og flyktninger og psykisk helse i et mestringsbasert perspektiv.

Johan Lund

Generalsekretær og forsker

Johan Lund har faglig bakgrunn fra teknologi, sosiologi og doktorgrad i samfunnsmedisin. Han har siden 1977 arbeidet med skaderegistrering og forebygging av ulykker, særlig barne-, eldre-, hjem og fritidsulykker. Han har arbeidet ved Statens institutt for forbruksforskning, Forbruker og administrasjons-departementet, Helseetaten i Oslo kommune, Folkehelseinstituttet, Skadeforebyggende forum, Institutt for helse og samfunn, UiO og Helsedirektoratet. Johan Lund er nå tilknyttet Folkehelseinstituttet som skadeforsker. Han har vært generalsekretær i Folkehelseforeningen siden 2013.

Jorid Grimeland

Leder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

Jorid Grimeland er utdannet fysioterapeut med en master i folkehelsevitenskap. Hun har erfaring fra sykehus, kommune, bedriftshelsetjeneste og Helsedirektoratet. De siste årene har hun arbeidet som lektor ved OsloMet med ansvar for emnet International Public Health for flere profesjonsutdanninger ved Fakultet for helsevitenskap. Hun har tidligere også jobbet med NMBU og deres master i folkehelsevitenskap.

Karianne Torgersen Rendal

Prosjektleder

Karianne Torgersen har en master i ernæring fra Universitetet i Oslo med feltarbeid i Sør-Afrika. Hun har tidligere jobbet på Atlantis medisinske høgskole og som frisklivskoordinator i Bærum helse og friskliv og jobber nå som prosjektleder for «Program for folkehelsearbeid i kommunene» i Akershus Fylkeskommune.

Karoline Unnerud

Folkehelserådgiver

Karoline Unnerud jobber som folkehelse- og politisk rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator og prosjektleder i Trøgstad kommune. Karoline Unnerud har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU, og brenner spesielt for sosial rettferdighet i areal- og boligpolitikk. Masteroppgaven handlet om hvordan folkehelse kan integreres i kommunal arealplanlegging og hvordan helsekonsekvensvurderinger kan benyttes som integreringsverktøy.

Mari Kristin Martinsen

Samfunnsgeograf og folkehelserådgiver

Mari Kristin Martinsen jobber som rådgiver og koordinator på folkehelse i Akershus fylkeskommune. Hun har en master i samfunnsgeografi fra universitetet i Cambridge og har erfaring fra å arbeide i et direktorat og i fylkeskommunen. I fylkeskommunen er hun blant annet prosjektmedarbeider i «program for folkehelse i Akershus».

Marte Kvernland

Folkehelseviter og rådgiver

Marte Kvernland har en master i Public Health and Health Promotion fra Curtin University of Technology, Australia. Hun har arbeidserfaring fra folkehelsearbeid i Folkehelseinstituttet, Vestfold fylkeskommune, Kristiansand kommune, Bydel Alna Oslo og jobber nå i Den Norske Turistforening. Marte Kvernland er styremedlem i Folkehelseforeningen og har vært med i programkomitéen for Folkehelsekonferansen siden 2012.

Ole Trygve Stigen

Sosiolog og fagdirektør

Ole Trygve Stigen er fagdirektør for brukermedvirkning og samfunnskontakt ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet sosiolog og har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Ragnhild Storstein Spilker

Sykepleier og seniorrådgiver

Ragnhild Storstein Spilker har en master i Health economics, policy and management fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet en rekke år som sykepleier i rusomsorgen i Oslo kommune og Frelsesarméen. Siden 2008 har Ragnhild arbeidet med migrasjonshelse i tidligere NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse) og siden 2018 i Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Hun er styremedlem i Folkehelseforeningen og leder programkomitéen for årets konferanse.

Tina Sophie Hveem Vislie

Folkehelseviter og skadeforebygger

Tina Sophie Hveem Vislie har studert både journalistikk og ernæring, og har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra NMBU. Hun har tidligere jobbet med bl.a. miljørettet helsevern og er nå rådgiver i Skadeforebyggende forum. Hun er styremedlem i Folkehelseforeningen.

Werner Fredriksen

Seniorrådgiver

Werner Fredriksen arbeider som seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse og har 28 års erfaring med innholdsproduksjon, planlegging og gjennomføring av nasjonale kampanjer og arrangement. Siden 2006 har han jobbet med inkluderende arbeidsliv i Rådet for psykisk helse. I den senere tid har Werner Fredriksen ledet utviklingen av pilotkurset Hverdagsglede® med støtte fra Extrastiftelsen. Et kurstilbud som skal implementeres i 2019 og 2020 som et virkemiddel for å bidra til bedre livskvalitet i befolkningen.

Wigdis Helen Sæther

Dosent og faglig rådgiver

Wigdis Sæther er faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), der hun er prosjektleder for prosjektet «Helsefremming og forebygging». Hun har sin hovedvirksomhet som dosent ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse. Her har hun i mange år jobbet med master og videreutdanning I psykisk helsearbeid, med hovedfokus på forsknings- og utviklingsarbeid i krysningsfeltet kunst, kultur og helse.