Folkehelsekonferansen 2021

Trondheim 28.- 29. oktober 2021
(Det tas forbehold om at det kan komme endringer i programmet)

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid Torsdag 28. oktober

08.00

REGISTRERING

10.00

VELKOMMEN

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i Folkehelseforeningen
Kulturelt innslag
Thomas Gælok
Åpning
Jorid Grimeland, leder av Folkehelseforeningen
Velkommen til Trøndelag og Trondheim
Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse og Morten Wolden, kommunedirektør
Pandemi og klimaendringer - hva blir viktig i folkehelsearbeidet fremover?
Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
11.00

PAUSE

11.30

PLENUM - KLIMAENDRINGER OG FOLKEHELSE

Møteleder: Marte Kvernland, styremedlem i Folkehelseforeningen
Folk flest vil ha utslippskutt, men er uenige om løsninger - Resultater fra CICEROs klimaundersøkelse
Kristin Halvorsen, direktør, Cicero senter for klimaforskning, UIO
Klimaendringer tar liv - Lancet rapport
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet
FN-senteret i Trondheim – For bærekraft
Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune
Skostørrelse ungdom – om folkehelse, klima og fotavtrykk
Hedwig Thiery Arevik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

«Det går til helvete. Eller?» Følelsesmessige konsekvenser av natur- og klimakrisen.
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

13.00
LUNSJ
14.00

PARALLELLSESJONER

A1 Helsevennlige bomiljøer. Sal San Siro 1

Møteleder: Randi Helland Stråtveit, styremedlem i Folkehelseforeningen

Rolige og trygge bomiljøer som inspirer til aktivitet, hvile og gode sosiale møteplasser er viktig for folks fysiske og mentale helse. Denne sesjonen vil ta opp viktige faktorer for å oppnå dette og dermed legge til rette for et godt liv.

Inkluderende, attraktive og bærekraftige små og mellomstore byer
Tove Nordgaard, byantikvar/sivilarkitekt MNAL, Levanger kommune

Veitrafikkstøy i Oslo og sosial ulikhet
Norun Hjertager Krog, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Lav luftforurensning og dødelighet
Bente Oftedal, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Empowerment evaluerende tilnærming for å etablere lokale ungdomsklubber, erfaringer
Anita Berg, førsteamanuensis, Nord universitet

SMIL - møteplasser fra ord til handling
Grethe Johnsen, prosjektleder, Ås kommune

A2 Helsefremmende skoler og barnehager. Møterom Gofoten

Møteleder: Mette Harriet Berntsen, rådgiver, Trondheim kommune

Vi mangler kunnskap om fysisk miljø som pedagogisk ressurs. I Trondheim kommune er et nettverk av skoler med en kollektiv læringskultur: V i S k a p e r R o m m e t. Fremtidens skole skal bygges på erfaring, eksperimentering, forskning og innovasjon.

Hvordan utforme det fysiske læringsmiljøet i skoler og barnehager?
Elisabeth Lund Winsnes, arkitekt og Magnhild Nordal Eggesbø, pedagog, begge rådgivere, Trondheim kommune

Statusoppdatering i arbeidet med forskrift og veileder om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Hvorfor og hvordan skal skoler arbeide med sosial og emosjonell læring?
Gloria Azalde, forsker, SINTEF Digital

Helsefremmende miljø på sosial medier
Randi Træland Hella, prosjektleder, Bergen kommune

Hvordan utvikle og etablere "verdens beste skolegård" - elevdeltakelse og samskaping.
Siren Hope, forsker, NTNU og Siv Tove Elisabeth Sødal, rektor, Heim kommune

A3 Klima og migrasjon - hvilke migrasjonseffekter står vi overfor i møte med global klimaendring? Møterom Nils Arne

Møteleder: Charlott Nordstrøm, rådgiver, Folkehelseinstituttet

I denne sesjonen vil vi belyse hvordan og hvorfor klimaendringer fører til økt migrasjon. Vi vil identifisere helseimplikasjoner for migranter og urfolk, og diskutere hva vi kan gjøre å bedre forstå og møte disse utfordringene.

Klimaendringer, migrasjon og helse fra et internasjonalt perspektiv
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet

Klima og adaptasjon i samiske samfunn
Jouni Jaakkola, direktør, Center for Environmental and Respiratory Health, Universitetet i Oulo, Finland

Klimaendringer og migrasjonshelse - tid for å øke fokus på forskning
Bernadette Kumar, Co-chair, Lancet Migration European Regional Hub

A4 Hvordan møte følelsesmessige og sosiale konsekvenser av klimakrisen og anvende bærekraftige løsninger for å styrke helsen? Møterom Messanin 1 og 2

Møteleder: Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Sesjonen vil gi en bredde av kunnskap om hvilke utfordringer vi møter og gi mulighet til ettertanke og diskusjon om praktiske løsninger. Diskusjon etter innleggene.

Følelser og natur i klimakrisens tid
Arne Johan Vetlesen utdyper tema fra plenumssamtalen

Klimaendringer og folkehelse i et nordisk perspektiv
Hilde Færevik, seniorforsker, SINTEF Digital, Avdeling Helse

Klimakrisens sosiale konsekvenser
Petter Dahle og Mathias Estensen, faglige rådgivere NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hodebra og ABC, en bærekraftig modell for bedre psykisk helse
Steinar Krokstad, professor, NTNU

A5 Folkehelsepolitikken fremover - hva bør vektlegges? WORKSHOP. Sal San Siro 2

Møteleder: Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Regjeringen vil etter planen gå i gang med å utforme en ny stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider for tiden med innspill til Folkehelsemeldingen. I sesjonen vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet presentere perspektiver fra virksomhetene til stortingsmeldingen. Det vil også være rom for å komme med innspill fra konferansedeltakerne om hva den kommende folkehelsemeldingen bør handle om.

Innledninger:

Planer for ny stortingsmelding om folkehelsearbeid 2023
Arne Marius Fosse, fungerende avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelserapporten 2021 - FHIs hovedinnspill til meldingsprosessen
Hilde Marie Tvedten, redaktør for folkehelserapporten, Folkehelseinstituttet

Folkehelsepolitisk rapport 2021 - innspill fra Helsedirektoratet til meldingsprosessen
Eva Irene Holt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

A6 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig? Møterom Brassesparket

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Det er et ønske blant forbrukere, matprodusenter, distributører og myndigheter å ta et ansvar for en bærekraftig utvikling i vårt matforbruk. Denne sesjonen skal vise og reflektere kompleksiteten innenfor temaet, men også komme med praktiske eksempler på hvordan ta dette ansvaret.

Betydningen av klimaendringer, biomangfoldstap og forurensning for mat og helse
Ivar Baste, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Nok, sunn og trygg mat i Norge – et folkehelseperspektiv
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Bærekraft i kommende nordiske næringsstoff- og kostholdsanbefalinger
Rune Blomhoff, professor, Universitetet i Oslo

Matglede og reduksjon av matsvinn – går det hånd i hånd?
Åshild Johansen, virksomhetsleder, Malvik kommune, sammen med prosjektgruppa: Wenke Haug, Anne Lise Edvardsen, Kristin Sundt og Lise Karin Dybvad

Hva gjør Ola og Kari for å få et mer bærekraftig kosthold? Resultater fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen.
Marianne Hope Abel, forsker, Folkehelseinstituttet

15:30

PAUSE

16.00-17.00

PARALLELLSESJONER

B1 Helsefremmende skoler og barnehager. Sal San Siro 2

Møteleder: Mette Harriet Berntsen, rådgiver, Trondheim kommune

Hvordan velger somaliske kvinner ut helseinformasjon for å forebygge sykdom i deres familier?
Ragnhild Ihle, førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

Hvordan legge til rette for helsefremming i en skolekontekst?
Migle Helmersen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder og May Olaug Horverak, rektor, Birkenes læringssenter

Evaluering av å servere gratis frokost i alle videregående skoler i Rogaland
Trude Havik, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Livsgledebarnehager - generasjonsmøter og forebygging av ensomhet
Ingvild Finstad, fagleder frivillighet og generasjonsmøter, Stiftelsen Livsglede for Eldre

Behov for systematisk tilnærming for å fremme mental helse hos barn i norske skoler
Åse Marit Hovden, spesialrådgiver folkehelse, Viken fylkeskommune

Liten og ny i barnehagen
Margarethe Midtsand, spesialkonsulent, Trondheim kommune

B2 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig? Møterom Messanin 1

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Overvekt og fedme blant bygdebarn. Barrierer og muligheter for helsesykepleiere som jobber på landsbygda
Gudveig Gjøsund, seniorforsker, NTNU samfunnsforskning og Reidun Heggem, førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

"Det er vanskelig å velge den mest bærekraftige biffen" - unge voksnes tanker og refleksjoner om kosthold i et bærekraftsperspektiv
Tormod Bjørkkjær, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Kulturelle og strukturelle faktorer som påvirker risiko for overvekt og fedme blant barn på Frøya
Tanja Plasis, forsker, St. Olav hospital

Pilottesting av et sunt og bærekraftig skolemåltidskonsept
Elling Bere, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

B3 Hvordan forankre kunsten og kulturen i folkehelsearbeidet og jobbe på tvers av sektorer? Møterom Gofoten

Møteleder: Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Koronapandemien har vist at kunst og kultur er viktigere enn noen gang. Vi trenger det for å løfte oss og bli beveget. Sesjonen gir kunnskap om og eksempler på samskapende arbeid i folkehelsearbeidet. Sesjonen er en workshop.

Hvorfor er kunst og kultur viktig i folkehelsearbeidet?
Wigdis Sæther, dosent, NTNU

Frivillighetens rolle i kulturarbeidet
Trygve Fætten, frivillighetskoordinator, Trondheim kommune

«Maskefall» - et samskapende kunstprosjekt som snur negative livserfaringer til noe meningsfullt
Kristian Landmark, manusforfatter/regissør, Kulturalliansen Maskefall, Kristiansand

"Glimt Recoverysenter"- perspektiver på samskaping av musikk, kunst og kulturuttrykk
Erlend Wormdahl, musikkterapeut ved Glimt recoverysenter, Trondheim kommune/KBT Midt Norge (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling)

B4 FNs bærekraftsmål i et lokalt perspektiv. Sal San Siro 1

Møteleder: Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid for bærekraft- hvordan kan bærekraftsmålene bidra til bedre samarbeid lokalt?
Ruca Maass, førsteamanuensis, NTNU

Svartlamoen, byøkologisk forsøksområde i Trondheim
Kathrine Emilie Standal, daglig leder, Boligstiftelsen Svartlamon

Hvilke rammeverk, dimensjoner og indikatorer foreslås for sosial bærekraft i nabolag, lokalsamfunn og byer? En systematisk kunnskapsoppsummering
Ragnhild Martinsen Ånestad, NMBU

"Når stedstap går på helsa løs"
Inga Elisabeth Næss, forfatter og kulturarbeider, Vega/Trondheim

B5 Helsevennlige bomiljøer. Møterom Messanin 2

Møteleder: Randi Helland Stråtveit, styremedlem i Folkehelseforeningen

Samarbeid om brannsikkerhet for sårbare grupper
Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, nasjonale pådrivere for brannsikkerhet, Skadeforebyggende forum

Fra dopsalg til lek og aktivitet - områdesatsning på Grønland i Oslo
Vigdis Tvedt, seksjonssjef lokalmiljø og folkehelse, Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo og Monica Fleisje, seksjonsleder park- og byromsplan, Oslo kommune, Bymiljøetaten

Styrker Asset Based Community Development (ABCD)- tilnærminga innbyggjarane si deltaking i helsefremjande arbeid? Erfaringar frå ein norsk kommune.
Inger Helen Midtgård, høgskulelektor og Rita Agdal, 1. amanuensis, Høgskulen på Vestlandet

DRIVKRAFT - Lokale skadedata som verktøy for skadeforebygging
Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

Geografisk avstand og opplevd tilgjengelighet til grøntområder
Rune Slettebak, spesialrådgiver, Rogaland fylkeskommune

B6 Aktiv transport - Møterom Nils Arne

Møteleder: Johan Lund, generalsekretær i Folkehelseforeningen

Aktive transportformer, som å gå og sykle, er miljøvennlig og bidrar til å forbedre folkehelsen. Byer og tettsteder som prioriterer aktiv transport istedenfor bilbruk, oppfattes som mer attraktive på grunn av mindre trengsel og bedre livskvalitet.

Fysisk planlegging for aktiv transport
Aud Tennøy,
forskningsleder, Transportøkonomisk institutt

Tilrettelegging for at ansatte skal sykle til arbeid
Marta Eri, prosjektleder, Syklistenes landsforening

Grønne sykkelruter i byer - trygge og stressfrie turer
Marta Eri, prosjektleder, Syklistenes landsforening

17.30

SOSIALE AKTIVITETER

A. Et forfriskende bad på Sjøbadet, med muligheter for badstu. Sjøbadet er en sommer- og vinterbadeplass som holder til på St. Olavs Pir bak jernbanestasjonen i Trondheim: www.sjobadet.no

B. Omvisning på Svartalamon, Norges første byøkologiske forsøksområde. Svartlamon-modellen har søkelys på delingsløsninger, beboerdemokrati, mangfold, lav leie og gjør-det-selv-prinsipper. Beboere avgjør i felleskap hvordan de ønsker å ha det sammen og hvordan boligprosjektet skal utvikles videre: www.svartalmon.org

C. Joggesightseeing i Trondheims parker og gater med trondheimslosen: Lerkendal - Høyskole parken - Kristiansten festning - Bakklandet - Marinen med Nidarosdomen – Øya - St.Olavs Hospital - Lerkendal. 7-8 km i behersket tempo og innlagte småstopper. Her vil trondhjemslosen øse av sin kunnskap om alt fra Armfeldts armé til tidsriktige nærmiljøanlegg.

D. Orgelkonsert i Nidarosdomen, klanger fra det mektige barokke Steinmeyer-orgelet med 9 600 piper. Et av de største og flotteste katedralorgler i Europa, og som nå kan høres i vår nasjonal-helligdom. Varighet ca. 40 minutter.

19.30

APERTIF

20.00

MIDDAG

22.00

MUSIKK, DJ OG DANS

Godt samarbeidsklima for miljø og folkehelse Fredag 29. oktober

09.00

PLENUM

Møteleder: Tina Hveem, styremedlem i Folkehelseforeningen
Flere bunnlinjer? Et kåseri om folk, helse og folkehelse
Marianne Meløy, skuespiller, Trøndelag teater
Klima, miljø, mat og helse og bærekraft - ny satsning ved FHI
Ågot Aakra, områdedirektør for klima og miljø, Folkehelseinstituttet

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Kunnskapsbaserte tiltak gjennom felles forståelse, medvirkning og forankring
Monica Lillefjell, professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Samskabelse i offentlig sektor. Hvad er dit mulighetsrum for samskabelse og hvordan navigerer du i det?
Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

10.15

PAUSE

10.45

PLENUM - seks lynforedrag

Møteleder: Elin Hermansen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

«Ungdommer streiker, og de voksne skriver strategier”
Hvordan har Trøndelag fylkeskommune jobbet med ungdomsmedvirkning i klimaomstillingsarbeidet?
Mari Bern, klimakoordinator, Trøndelag fylkeskommune

Patruljen i samfunnet
Caroline Skogaker, gruppeleder i 1. Sandvollan speidergruppe, Trøndelag krets av Norges speiderforbund

ReMida- kultur for kreativt gjenbruk
Ann Sylvi Olsen, enhetsleder, Remida/Svartlamon barnehage, Trondheim og Pål Bøyesen, kunstnerisk leder, Remida

“Vil du VærMed – så heng på!” Et stort folkehelseprosjekt i Værnesregionen.
Kari Jørgensen, folkehelsekoordinator og prosjektleder, Værnesregionen,
Astrid Gullesen, folkehelsekoordinator, fagleder fysioterapi, Frosta kommune,
Tove Storhaug, SLT-koordinator, Selbu og Tydal kommuner,
Kari Christensen, SLT-koordinator, Stjørdal kommune,
Eva Eilertsen, SLT-koordinator/miljøterapeut, Meråker kommune,
Siri Bones, daglig leder, Stjørdal frivilligsentral

Hvordan mobiliserer vi til Norges største ryddedugnad?
Kine Elisabeth Martinussen, fagansvarlig, Hav og marin forsøpling, Hold Norge Rent, Oslo

Folkeverksted gir folkehelse?
Bjørnar Skjesol, rådgiver, Trøndelag fylkesbibliotek, Trøndelag fylkeskommune

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELLSESJONER

C1 Systematisk folkehelsearbeid - styringsindikatorer for et godt folkehelsearbeid. Sal San Siro 1

Møteleder: Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet i samarbeid med FHI har utviklet styringsindikatorer for et lokalt systematisk folkehelsearbeid. Styringsindikatorene skal gi helsemyndighetene informasjon om kommunenes systematiske folkehelsearbeid og hvor "skoen trykker", og kan også brukes som en "benchmarking" av kommunene selv. Helsedirektoratet og FHI ønsker å innhente informasjon om indikatorene jevnlig, slik at man kan se utviklingen over tid. Våren 2021 gjennomføres det en pilot med et spørreskjema som inneholder spørsmål om styringsindikatorene.

Hva er styringsindikatorer for folkehelsearbeid i kommunene?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Kommunenes systematiske folkehelsearbeid - resultater fra kartlegging våren 2021
Gunnar Sæbø, forsker, Folkehelseinstituttet

Resultatene kommenteres fra en kommune
Gro Sæten, samfunnsplanlegger, Rana kommune

Diskusjon

C2 Helseberedskap – hvordan ruster vi oss i kommunene for å håndtere klimaskapte helseutfordringer? Møterom Brassesparket

Møteleder: Marte Kvernland, styremedlem i Folkehelseforeningen

Sesjonen vil belyse miljøhendelser i et helseperspektiv (rasfare, flom, hete mm). Hvilke forventninger er lagt til kommunene, og hvordan arbeider miljørettet helsevern i kommunene med å bidra til å oppfylle dette ansvaret?

Miljøhendelser i et helseperspektiv. Hvilket ansvar ligger til sentrale og lokale myndigheter innen miljø og helse?
Arne Marius Fosse, fungerende avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

Hva slags hendelser har vi hatt de siste 10 årene?
Christine Instanes, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Hvordan er kommunene som beredskapsorganisasjon?
Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege, Frøya kommune

Diskusjon

C3 Hvordan løse folkehelseutfordringene i små kommuner? Messanin 1 og 2

Møteleder: Eirin Hermansen, rådgiver, Trøndelag fylkeskommune

Folkehelseutfordringer er ikke nødvendigvis de samme i bygd og by. Utfordringene er av og til knyttet til forhold ved lokalsamfunnet. Folkehelsearbeidet i små kommuner må ofte utføres med andre og færre ressurser enn det som er tilgjengelig på større steder og kommuner.

God folkehelse. Gode lokalsamfunn. To sider av samme sak.
Brit Logstein, forsker, Ruralis, Trondheim

Fra ungdoms ønske om snøskuterkjøring, til landbrukets betydning for sysselsetting, og seniordans - mangfoldig folkehelsearbeid på landsbygda
Kristin Myklevoll, folkehelsekoordinator/frisklivsveileder, Midtre Gauldal kommune

Vilje og vei – frivillighet og folkehelse
Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder, Rennebu frivilligsentral

Samskaping med barn og unge i lokal samfunnsutvikling gjennom tilpassing av ABCD.
Bjørn Tore Bystrøm, miljøveileder kultur og idrett, Askøy kommune

C4 Samskaping: fra idé og ambisjon til bærekraftig praksis. Møterom Gofoten

Møteleder: John Tore Vik, seniorrådgiver, Trøndelag fylkeskommune
Introduksjonen av samskaping skaper krysspress og dilemmaer på frontlinjen i forhold til hvordan ledere og medarbeidere navigerer i deres mulighetsrom. I denne sesjonen presenteres to forskjellige eksempler på implementering av samskaping fra hhv. Asker kommune, Trondheim kommune og Aalborg kommune. Det vil bli gitt praksisanbefalinger, hvordan samskaping kan evalueres for å øke treffsikkerheten av aktiviteter og innsatser så disse gir mest mulig verdi. Sesjonen avsluttes med dialog.
Innlegg ved:

Lars Ueland Kobro, prosjektleder/forsker, leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Institutt for helse- sosial- og velferdsfag, Universitetet Sørøst-Norge

Sara Andersson og Kristin Tverager Alfer, prosjektledere for "Pilot for programfinansiering 0 -24" i Trondheim kommune - innbyggernes modell

Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

C5 Sosial bærekraft. San Siro 2

Møteledere: Elise Fonn, styremedlem i Folkehelseforeningen og Tine Norderhaug, leder av FHF Ung

Med sosial bærekraft mener vi å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. I denne sesjonen ser vi på sammenhengen mellom folkehelse og sosial bærekraft, og utforsker tilgjengelige verktøy til sosial bærekraft.

Grunnet frafall er sesjonen delvis blitt lagt om (15.10).

Program for folkehelsearbeid i kommunene i et bærekraftperspektiv
Nina Kolbjørnsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Gode studentliv for å bygge bærekraftige samfunn
Siri Bjaarstad, prosjektleder, SiT

Unge som sosiale entreprenører
Gunn Stø, prosjektleder SiT Labs

13.45

PAUSE

14.15

PLENUM

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i Folkehelseforeningen

Allianser og samarbeid for bedre miljø og folkehelse. Fungerer det og har det noen effekt?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet
Ågot Aakra, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

Moderator: Harry Tiller, kommunikasjonssjef, Trondheim kommune


Priser for beste forsknings- og prosjekt/praksisabstract
Wigdis Sæther, dosent, NTNU
Gi innspill på tema til kommende Folkehelsekonferanser - mentometer
Lansering av neste års konferanseby

15.15

VEL HJEM!

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.