Forkonferanser 2019: Mandag 14. oktober

A: PRIORITERING AV FOLKEHELSETILTAK
Arrangører: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Universitetet i Bergen


B: SYSTEMATISK FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNEN
Arrangør: Helsedirektoratet

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs plass, Oslo

A: PRIORITERING AV FOLKEHELSETILTAK

10.00 - 17.00

Hvordan bør vi prioritere folkehelsetiltak?

Prioriteringsstrategier for fremtidens folkehelsearbeid


Folkehelsearbeidet i Norge har de senere årene hatt oppmerksomhet på oversikt over utfordringsbildet - og på dette grunnlaget fastsette mål for folkehelsearbeidet nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette utgjør et viktig bakgrunnsbilde, men må suppleres med kunnskap og vurderinger som kan hjelpe folkehelseaktører å velge de rette tiltakene.

Målet med forkonferansen er å belyse prioritering av folkehelsetiltak. Hva er legitime mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og hvilke forutsetninger må på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet?

10.00

Bolk 1: Prioritering av folkehelsetiltak

Formålet med bolken er å få en innføring om prioritering - hvordan bør vi tenke om mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og i forlengelsen; hvordan vurderer sentrale aktører disse målene og kriteriene?

Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med prioritering av folkehelsetiltak.
Arne Marius Fosse, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet

Hva bør være mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak?
Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitet i Bergen

Korte innlegg og paneldiskusjon om forslag til mål og kriterier for prioritering.
Paneldeltakere: helsedirektør Bjørn Guldvog; ordfører i Asker, Lene Conradi; ass. generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei og professor Ole Frithjof Norheim

Møteleder: Trygve Ottersen

11.30

PAUSE / BENSTREKK

11.50

Bolk 2: Utfordringer, hensyn og avveininger ved prioritering av folkehelsetiltak

Formålet med bolken er å belyse ulike problemstillinger omkring prioritering av folkehelsetiltak.

Prioritering på populasjon- og individnivå - sykdomsbyrde og prioritering.
Simon Øverland, fagdirektør og leder for senter for sykdomsbyrdeanalyse ved Folkehelseinstituttet

Kommuneperspektivet, fordelingsperspektivet og nyttebegrepet.
Elisabeth Fosse, professor i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Bergen

Når helsehensynet skal veies opp mot andre samfunnshensyn.
Knut-Inge Klepp, områdedirektør ved Folkehelseinstituttet

Møteleder: Ole Trygve Stigen

13.00

LUNSJ

14.00

Bolk 3: Hva slags kunnskap må være tilgjengelig for å prioritere?

Formålet med bolken er å belyse hvilke føringer som bør legges på folkehelseforskning og tilgjengeliggjøring av kunnskap. Korte innlegg og paneldiskusjon.

  • Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet og HelseOmsorg21.
  • Eline Aas, Universitetet i Oslo
  • Geir Stene-Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet
  • Tine Sundtoft, prosjektleder/påtroppende fylkesrådmann i Agder fylkeskommune

Møteleder: Trygve Ottersen

14.55

PAUSE / BENSTREKK

15.15

Bolk 4: Enkeltmenneskers frihet og medbestemmelse

Formålet med bolken er å belyse grenser mellom individets og fellesskapets ansvar. Hva er det personlige ansvaret og hvilke grenser er det for fellesskapets inngripen i folks liv? Hvem bærer ansvaret for helsekonsekvensene?

Befolkningens oppfatninger av frihet og ansvar.
Gloria Traina, stipendiat ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Paneldiskusjon:

  • Eli Feiring, førsteamanuensis ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
  • Lars Fr. H. Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen
  • Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
  • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Møteleder: Ole Trygve Stigen

16.00

Bolk 5: Inkluderende evaluering av folkehelsetiltak

Formålet med bolken er å presentere forskningsprosjektet og resultater av ulike delprosjekter.

Møteleder: Ole Frithjof Norheim

Veivalg og retning for prosjektet.
Ole Fritjof Norheim, professor i medisinsk etikk, UiB og prosjektleder

Evaluering av folkehelsetiltak: nye sykkelveier.
Admassu Lamu (post doc UiB), Stephane Verguet (assistant professor) og post doc Harvard AJ Baily (Harvard T.H Chan School of Public Health)

Hva slags folkehelsetiltak har store HTA-organisasjoner evaluert?
Pascale R. Cyr, PhD kandidat, UiB

Spørsmål og kommentarer fra salen

Dagen er ferdig kl. 17.

Deltakeravgift er 200,- ink. lunsj.

B: SYSTEMATISK FOLKEHELSEARBEID I KOMMUNENE

11.00-17.00

Systematisk folkehelsearbeid i kommunene

Målet med forkonferansen er for kommunene å få mer "praktisk" kunnskap om hvordan og hva som kreves av et systematisk folkehelsearbeid i henhold til loven.

I tilknytning til ikrafttredelsen av folkehelseloven med forskrift over folkehelsen utarbeidet Helsedirektoratet en veileder til lokalt og regionalt oversiktsarbeid. Veilederen er nå under revisjon og utvides til å inkludere alle elementene i et systematisk folkehelsearbeid.

Utgangspunktet for dagen er presentasjon av revidert og utvidet veileder og med bruk av gruppearbeid for å benytte kunnskapen på reelle problemstillinger.

11.15

Del 1

Introduksjon til veileder for det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen
Heidi Fadum og Kjersti Engeseth, Helsedirektoratet

12.15

PAUSE

12.25

Kommuner om deres arbeid med folkehelseoversikten:

Hvordan kom vi frem til valget av kommunens hovedutfordringer og hvordan har vi arbeidet videre med utfordringsbildet i planstrategien og kommunens plansystem.
Heidi Kristine Rustand, Asker kommune og Gøran Raade-Andersen, Bodø kommune

13.00

LUNSJ

13.45

Del 2: Gruppearbeid

Innledning til gruppearbeid
Sigri Spjelkavik, Møre og Romsdal fylkeskommune

14.15

Gruppearbeid

Gruppearbeidet tar utgangspunkt i ulike deler av det systematiske folkehelsearbeidet;

A: Identifisere folkehelseutfordringer/vurdere data
B: Folkehelseutfordringer som bidrag inn i kommunens arbeid med planstrategi
C: Organisering av arbeidet på tvers av kommuneorganisasjonen

Angi hvilket temaområde du ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet.

16.15

Paneldiskusjon

Hva er viktige faktorer for å etablere og opprettholde et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid?
Deltagere: Fylkesmann, fylkeskommune, kommuner, HoD, KMD v/Helsedirektoratet

16.55

AVSLUTNING