24.09.2019

- Vi trenger tydeligere verdigrunnlag og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak

Hva er legitime mål og kriterier for prioritering av folkehelsetiltak? Og hvilke forutsetninger må på plass for å kunne prioritere riktig i folkehelsearbeidet? Professor Ole Frithjof Norheim mener at det er behov for å drøfte verdigrunnlaget for folkehelsearbeidet i forhold til velferdsstatens verdier, tidligere meldinger og nye utfordringer.

Del denne saken

- Vi trenger tydeligere mål, prinsipper og kriterier for prioritering innen folkehelsearbeidet, sier Norheim. Da må vi tydeliggjøre forutsetninger for kunnskapsbasert prioritering og hvordan dette kan settes i system. Det viktigste budskapet er at norsk folkehelsearbeid bør utvide oppmerksomheten fra årsaker til hvilke tiltak som virker – og blant dem, hvilke som bør prioriteres.

Målene for prioritering innen folkehelsearbeidet beskriver han tredelt: 1. Maksimere helse i hele befolkningen, 2. Fordele helse mer rettferdig og 3. Respektere enkeltmenneskers frihet og medbestemmelse.

- De to første målene er forenlige med Folkehelseloven og tidligere Folkehelsemeldinger, sier Norheim. Det tredje målet er aktuelt for vår moderne velferdsstat, men bør drøftes og presiseres.

Han etterlyser også tydeligere kriterier for prioritering innen folkehelsearbeidet og foreslår tre slike kriterier; nytte, ressursbruk og velferden for de dårligst stilte. De tre kriteriene bør vurderes samlet og avveies mot hverandre, på samme måte som kriteriene benyttes i spesialisthelsetjenesten. Norheim foreslår kriteriet «velferden for de dårligst stilte» for å etablere en måte å fange opp informasjon som er relevant for å besvare «gradientutfordringen».

Norheim har utdypet disse synspunktene i et eget Notat om verdigrunnlag og prioriteringskriterier for folkehelsearbeidet. Notatet vil være et viktig utgangspunkt for forkonferansen om prioritering av folkehelsetiltak, sammen med vurderinger og synspunkter fra en rekke sentrale personer på folkehelseområdet.

Oppdatert program ligger her.
Det er fortsatt anledning til å melde deg på her.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.