15.11.2021

Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelige

Vi vil takke alle deltakere og innledere for en fantastisk konferanse i Trondheim! Er det noe du har lyst til å se nærmere på, har vi nå lagt ut årets presentasjoner.

Del denne saken

Presentasjoner

(klikk på innleggets tittel for å få opp presentasjonen)

DAG 1

Plenumsesjoner:

Folk flest vil ha utslippskutt, men er uenige om løsninger - Resultater fra CICEROs klimaundersøkelse
Kristin Halvorsen, direktør, Cicero senter for klimaforskning, UIO

Klimaendringer tar liv - Lancet rapport
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet

Parallellsesjoner:

A1 Helsevennlige bomiljøer

Veitrafikkstøy i Oslo og sosial ulikhet
Norun Hjertager Krog, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Lav luftforurensning og dødelighet
Bente Oftedal, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Empowerment evaluerende tilnærming for å etablere lokale ungdomsklubber, erfaringer
Anita Berg, førsteamanuensis, Nord universitet

A2 Helsefremmende skoler og barnehager

Hvorfor og hvordan skal skoler arbeide med sosial og emosjonell læring?
Gloria Azalde, forsker, SINTEF Digital

Helsefremmende miljø på sosial medier
Randi Træland Hella, prosjektleder, Bergen kommune

Hvordan utvikle og etablere "verdens beste skolegård" - elevdeltakelse og samskaping.
Siren Hope, forsker, NTNU og Siv Tove Elisabeth Sødal, rektor, Heim kommune

A3 Klima og migrasjon - hvilke migrasjonseffekter står vi overfor i møte med global klimaendring?

Klimaendringer, migrasjon og helse fra et internasjonalt perspektiv
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet

A4 Hvordan møte følelsesmessige og sosiale konsekvenser av klimakrisen og anvende bærekraftige løsninger for å styrke helsen?

Hodebra og ABC, en bærekraftig modell for bedre psykisk helse
Steinar Krokstad, professor, NTNU

A5 Folkehelsepolitikken fremover - hva bør vektlegges? WORKSHOP

Folkehelsepolitisk rapport 2021 - innspill fra Helsedirektoratet til meldingsprosessen
Eva Irene Holt, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

A6 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig?

Betydningen av klimaendringer, biomangfoldstap og forurensning for mat og helse
Ivar Baste, seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Nok, sunn og trygg mat i Norge – et folkehelseperspektiv
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Bærekraft i kommende nordiske næringsstoff- og kostholdsanbefalinger
Rune Blomhoff, professor, Universitetet i Oslo

Matglede og reduksjon av matsvinn – går det hånd i hånd?
Åshild Johansen, virksomhetsleder, Malvik kommune, sammen med prosjektgruppa: Wenke Haug, Anne Lise Edvardsen, Kristin Sundt og Lise Karin Dybvad

Hva gjør Ola og Kari for å få et mer bærekraftig kosthold? Resultater fra Den nasjonale folkehelseundersøkelsen.
Marianne Hope Abel, forsker, Folkehelseinstituttet

B1 Helsefremmende skoler og barnehager

Hvordan legge til rette for helsefremming i en skolekontekst?
Migle Helmersen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder og May Olaug Horverak, rektor, Birkenes læringssenter

Evaluering av å servere gratis frokost i alle videregående skoler i Rogaland
Trude Havik, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger

Livsgledebarnehager - generasjonsmøter og forebygging av ensomhet
Ingvild Finstad, fagleder frivillighet og generasjonsmøter, Stiftelsen Livsglede for Eldre

Behov for systematisk tilnærming for å fremme mental helse hos barn i norske skoler
Åse Marit Hovden, spesialrådgiver folkehelse, Viken fylkeskommune

Liten og ny i barnehagen
Margarethe Midtsand, spesialkonsulent, Trondheim kommune

B2 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig?

Overvekt og fedme blant bygdebarn. Barrierer og muligheter for helsesykepleiere som jobber på landsbygda
Gudveig Gjøsund, seniorforsker, NTNU samfunnsforskning og Reidun Heggem, førsteamanuensis, NTNU Institutt for lærerutdanning

Pilottesting av et sunt og bærekraftig skolemåltidskonsept
Elling Bere, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

B3 Hvordan forankre kunsten og kulturen i folkehelsearbeidet og jobbe på tvers av sektorer?

Hvorfor er kunst og kultur viktig i folkehelsearbeidet?
Wigdis Sæther, dosent, NTNU

«Maskefall» - et samskapende kunstprosjekt som snur negative livserfaringer til noe meningsfullt
Kristian Landmark, manusforfatter/regissør, Kulturalliansen Maskefall, Kristiansand

B4 FNs bærekraftsmål i et lokalt perspektiv

Samarbeid for bærekraft- hvordan kan bærekraftsmålene bidra til bedre samarbeid lokalt?
Ruca Maass, førsteamanuensis, NTNU

Svartlamoen, byøkologisk forsøksområde i Trondheim
Kathrine Emilie Standal, daglig leder, Boligstiftelsen Svartlamon

Hvilke rammeverk, dimensjoner og indikatorer foreslås for sosial bærekraft i nabolag, lokalsamfunn og byer? En systematisk kunnskapsoppsummering
Ragnhild Martinsen Ånestad, NMBU

B5 Helsevennlige bomiljøer

Samarbeid om brannsikkerhet for sårbare grupper
Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, nasjonale pådrivere for brannsikkerhet, Skadeforebyggende forum

DRIVKRAFT - Lokale skadedata som verktøy for skadeforebygging
Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

B6 Aktiv transport

Fysisk planlegging for aktiv transport
Aud Tennøy,
forskningsleder, Transportøkonomisk institutt


DAG 2

Plenumsesjoner:

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Kunnskapsbaserte tiltak gjennom felles forståelse, medvirkning og forankring
Monica Lillefjell, professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Samskabelse i offentlig sektor. Hvad er dit mulighetsrum for samskabelse og hvordan navigerer du i det?
Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

Lynforedrag

Patruljen i samfunnet
Caroline Skogaker, gruppeleder i 1. Sandvollan speidergruppe, Trøndelag krets av Norges speiderforbund

Hvordan mobiliserer vi til Norges største ryddedugnad?
Kine Elisabeth Martinussen, fagansvarlig, Hav og marin forsøpling, Hold Norge Rent, Oslo

Folkeverksted gir folkehelse?
Bjørnar Skjesol, rådgiver, Trøndelag fylkesbibliotek, Trøndelag fylkeskommune

Parallellsesjoner:

C1 Systematisk folkehelsearbeid - styringsindikatorer for et godt folkehelsearbeid

Hva er styringsindikatorer for folkehelsearbeid i kommunene?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Kommunenes systematiske folkehelsearbeid - resultater fra kartlegging våren 2021
Gunnar Sæbø, forsker, Folkehelseinstituttet

C2 Helseberedskap – hvordan ruster vi oss i kommunene for å håndtere klimaskapte helseutfordringer?

C3 Hvordan løse folkehelseutfordringene i små kommuner?

God folkehelse. Gode lokalsamfunn. To sider av samme sak.
Brit Logstein, forsker, Ruralis, Trondheim

Vilje og vei – frivillighet og folkehelse
Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder, Rennebu frivilligsentral

Samskaping med barn og unge i lokal samfunnsutvikling gjennom tilpassing av ABCD.
Bjørn Tore Bystrøm, miljøveileder kultur og idrett, Askøy kommune

C4 Samskaping: fra idé og ambisjon til bærekraftig praksis

Lars Ueland Kobro, prosjektleder/forsker, leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Institutt for helse- sosial- og velferdsfag, Universitetet Sørøst-Norge

Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

C5 Sosial bærekraft

Program for folkehelsearbeid i kommunene i et bærekraftperspektiv
Nina Kolbjørnsen, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Gode studentliv for å bygge bærekraftige samfunn
Siri Bjaarstad, prosjektleder, SiT

Unge som sosiale entreprenører
Gunn Stø, prosjektleder SiT Labs
Dersom det er en foredragsholder du ikke finner her, så er det fordi de enten ikke hadde presentasjon eller ikke ønsker å dele sin presentasjon.


Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.