04.04.2019

Presenter din forskning om livskvalitet!

Folkehelsekonferansen 2019 arrangeres 15. og 16. oktober i Oslo. Et mål for årets konferanse er å vise frem og dele forskning om livskvalitet i Norge. Ambisjonen er at dette skal stimulere til og styrke det nasjonale og nordiske samarbeidet innen livskvalitetsforskning. Vi inviterer forskere til å sende inn abstracts om norsk og nordisk livskvalitetsforskning.

Del denne saken

Du kan fortsatt sende inn abstracts - fristen er utvidet til 1. juni!

En serie av parallellsesjoner vil vies presentasjoner av forskning på livskvalitet. Disse sesjonene organiseres i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Folkehelseforeningen og Scandinavian Journal of Public Health. Sesjonene vil være åpne for alle som deltar på konferansen, men bestå av presentasjoner av forskningsprosjekter og forskningsresultater fra Norge og Norden.

Det overordnede temaet for parallellsesjonene er livskvalitetsforskning - i vid forstand, fra grunnforskning til tiltaksevaluering. Sentrale temaer inkluderer trivsel, livskvalitet, ensomhet, velferd, integrering, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, salutogenese og friskhetsfaktorer, men er ikke begrenset til disse.

De innsendte abstractene vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir utgitt i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Formatkravene til abstractene er nærmere beskrevet i en egen veiledning: Forfatterveiledning.

Vi ønsker både presentasjoner av ferdigstilte prosjekter og av pågående arbeid.

Presentasjonene vil ha to formater; muntlige fremlegg (15 minutter) og postere. Det vil bli nedsatt en komite for å vurdere innsendte abstracts, under ledelse av seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet.

Abstracts sendes på epost merket "abstract" til livskvalitet@fhi.no innen 1.juni 2019.


Tilbakemelding om fremlegg og poster vil bli gitt innen 15. juni 2019. Aksept av abstract krever påmelding som deltaker på konferansen. De som har fått antatt abstracts betaler studentavgift. Dersom man ikke er registrert innen 1. september vil abstractet ikke bli med i publikasjonen og ikke kunne presenteres på konferansen.

Påmelding for konferansen 2022 er ikke åpen ennå.