NB! Konferansen er utsatt til høsten 2021

Folkehelsekonferansen 28.- 30. oktober 2020 i Trondheim

Klima og bærekraftig folkehelsearbeid Torsdag 29. oktober

08.00

REGISTRERING

10.00

VELKOMMEN

Åpning
Jorid Grimeland, leder av Folkehelseforeningen
Velkommen til Trøndelag og Trondheim
Karen Espelund, fylkesdirektør og Morten Wolden, kommunedirektør
Regjeringens arbeid med klima, bærekraft og folkehelse
Bent Høie, helse- og omsorgsminister
Folks helse i pandemiens tid
Preben Aavitsland, overlege, Folkehelseinstituttet
11.00

PAUSE

11.30

PLENUM - KLIMAENDRINGER OG FOLKEHELSE

Fairer, healthier, and more sustainable communities for all
NN, EuroHealthNet, Brussels
Klimaendringer tar liv - Lancet-rapporten
Karine Nordstrand, president i Leger uten grenser og avdelingsdirektør i Global helse, Folkehelseinstituttet
FN-senteret i Trondheim – For bærekraft
Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim kommune
Skostørrelse ungdom – om folkehelse, klima og fotavtrykk
Hedwig Thiery Arevik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

«Det går til helvete. Eller?» En samtale om de følelsesmessige konsekvenser av natur- og klimakrisen.
Knut Ivar Bjørlykhaug, stipendiat, Universitetet i Sørøst-Norge og Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

13.00
LUNSJ
14.00

PARALLELLSESJONER

A1 Helsevennlige bomiljøer

Rolige og trygge bomiljøer som inspirer til aktivitet, hvile og gode sosiale møteplasser er viktig for folks fysiske og mentale helse. Denne sesjonen vil ta opp viktige faktorer for å oppnå dette og dermed legge til rette for et godt liv.

Inkluderende, attraktive og bærekraftige små og mellomstore byer
Tove Nordgaard, byantikvar/sivilarkitekt MNAL, Levanger kommune

Veitrafikkstøy i Oslo og sosial ulikhet
Norunn Hjertager Krog, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Samarbeid om brannsikkerhet for utsatte grupper
Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven, prosjektledere, Skadeforebyggende forum

Lav luftforurensing og dødelighet
Bente Oftedal, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Lokal skadeprognose som verktøy for skadeforebygging
Eva Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

A2 Aktiv transport

Aktive transportformer, som å gå og sykle, er miljøvennlig og bidrar til å holde våre hjerter og legemer sunne. Byer og tettsteder som prioriterer aktiv transport istedenfor bilbruk, oppfattes som mer attraktive på grunn av mindre trengsel og bedre livskvalitet.

Aktiv transport i Trondheim – og et nasjonalt og et EU-nettverk
Christiane Solheim, mobilitetsrådgiver i Trondheim kommune

Trafikkstøyens helsebelastninger i Oslo
Gunn Marit Aasvang, seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Fysisk planlegging for aktiv transport
Aud Tennøy, forskningsleder, Transportøkonomisk institutt

Tilrettelegging for at ansatte skal sykle til arbeid
Lotte Frost, prosjektleder, Syklistenes landsforening

Grønne sykkelruter i byer – trygge og stressfrie turer
Børge A. Roum, prosjektleder, Syklistenes landsforening

A3 Klima og migrasjon

I denne sesjonen vil vi belyse hvordan og hvorfor klimaendringer fører til økt migrasjon. Sammenhengen mellom klima og migrasjon er kompleks og ulike innledere vil belyse aspekter knyttet til økonomi, politikk, helse, juss og etikk.

Hva kan norske myndigheter gjøre for å møte utfordringer knyttet til migrasjon og klima
Anand Bhopal, stipendiat, Universitet i Bergen, leder sesjonen

A4 Sosial bærekraft og psykisk helse i klimakrisens tid

Sesjonen vil gi en bredde av kunnskap om hvilke utfordringer vi møter og gi mulighet til ettertanke og diskusjon om praktiske løsninger. Diskusjon etter innleggene.
Følelser og natur i klimakrisens tid
Vetlesen og Bjørlykhaug utdyper tema fra plenumssamtalen
Klimaendringer og folkehelse i et nordisk perspektiv
Hilde Færevik, seniorforsker, SINTEF Digital, Avdeling Helse
Klimakrisens sosiale konsekvenser
Petter Dahle og Siri Bjaarstad, faglige rådgivere NAPHA (Nasjonalt konpetansesenter for psykisk helsearbeid

Hodebra og ABC, en bærekraftig modell for bedre psykisk helse
Steinar Krokstad, professor, NTNU

A5 Smittevern i koronapandemien

Hvordan oppsummere nasjonale og lokale erfaringer fra krevende beredskapsarbeid?
Overlege Preben Aavitsland vil utdype sin innledning fra plenum som utgangspunkt for en workshop omkring det å stå over lengre tid i smittevernberedskap.

Formålet med sesjonen er å dele nasjonale og lokale erfaringer med smittevernarbeidet i forbindelse med koronavirusutbruddet. Programmet i parallellsesjonen vil sluttføres etter sommeren 2020, for å sikre et mest mulig aktuelt program.

15:30

PAUSE

16.00-17.00

PARALLELLSESJONER

B1 Helsefremmende læringsarenaer – skole og barnehager

Vi mangler kunnskap om fysisk miljø som pedagogisk ressurs. I Trondheim kommune er et nettverk av skoler med en kollektiv læringskultur: V i S k a p e r R o m m e t. Fremtidens skole skal bygges på erfaring, eksperimentering, forskning og innovasjon.

Hvordan utforme det fysiske læringsmiljøet i skoler og barnehager?
Elisabeth Lund Winsnes, arkitekt og Magnhild Nordal Eggesbø, pedagog, begge rådgivere, Trondheim kommune

Statusoppdatering i arbeidet med forskrift og veileder om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Benedicte Mørkved Larsen, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet og
Mari Johnsrud Lindbekk, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

B2 Hvordan skal kostholdet vårt bli mer bærekraftig?

Det er et ønske blant forbrukere, matprodusenter, distributører og myndigheter å ta et ansvar for en bærekraftig utvikling i vårt matforbruk. Denne sesjonen skal vise og reflektere kompleksiteten innenfor temaet, men også komme med praktiske eksempler på hvordan ta dette ansvaret.

Betydningen av klima og biologisk mangfold for mat og helse
Per Fredrik Pharo, spesialrådgiver, Klima- og miljødepartementet

Nok, sunn og trygg mat i Norge – et folkehelseperspektiv
Helle Margrete Meltzer, forskningssjef, Folkehelseinstituttet

Bærekraft i kommende nordiske næringsstoff- og kostholdsanbefalinger
Rune Blomhoff, professor, Universitetet i Oslo

Matglede og reduksjon av matsvinn – går det hånd i hånd?
Åshild Johansen, virksomhetsleder, Malvik kommune, sammen med prosjektgruppa: Wenke Haug, Anne Lise Edvardsen, Kristin Sundt og Lise Karin Dybvad

B3 Hvordan forankre kunsten og kulturen i folkehelsearbeidet og jobbe på tvers av faktorer?

Koronapandemien har vist at kunst og kultur er viktigere enn noen gang. Vi trenger det for å løfte oss og bli beveget. Sesjonen gir kunnskap om og eksempler på samskapende arbeid i folkehelsearbeidet. Sesjonen er en workshop.

Hvorfor er kunst og kultur viktig i folkehelsearbeidet?
Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum.

Frivillighetens rolle i kulturarbeidet
Trygve Fætten, Trondheim kommune, kulturenheten.

«Maskefall» - et samskapende kunstprosjekt som snur negative livserfaringer til noe meningsfullt
Kristian Landmark, manusforfatter/regissør Kulturalliansen Maskefall, Kristiansand.

"Glimt Recoverysenter - Perspektiver på samskaping av musikk, kunst og kulturuttrykk"
Erlend Wormdahl, musikkterapeut ved Glimt recoverysenter. Trondheim kommune/KBT Midt Norge (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling).

B4 FNs bærekraftsmål i et lokalt perspektiv

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Samarbeid for bærekraft- hvordan kan bærekraftsmålene bidra til bedre samarbeid lokalt?
Ruca Maass, førsteamanuensis, NTNU

Svartlamoen, byøkologisk forsøksområde i Trondheim
Kathrine Emilie Standal, Boligstiftelsen Svartlamoen

Operasjonalisering av bærekraftsmålene
Heidi Lyshol, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

17.30

SOSIALE AKTIVITETER

19.30

APERTIF

20.00

MIDDAG

22.00

MUSIKK, DJ OG DANS

Godt samarbeidsklima for miljø og folkehelse Fredag 30. oktober

09.00

PLENUM

Flere bunnlinjer? Et kåseri om folk, helse og folkehelse
Marianne Meløy, skuespiller, Trøndelag teater

Health equity is vital to achieving sustainable development and inclusive economies
Attention to health equity, gender equality and the right to the highest attainable standard of health for all has never been more important.
Chris Brown, leder, WHO Europeiske kontor for investering for helse og utvikling, Venezia

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
Kunnskapsbaserte tiltak gjennom felles forståelse, medvirkning og forankring
Monica Lillefjell, professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU

Samskabelse i offentlig sektor. Hvad er dit mulighetsrum for samskabelse og hvordan navigerer du i det?
Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet

10.15

PAUSE

10.45

PLENUM - 6 innlegg på 6 minutter

«Ungdommer streiker, og de voksne skriver strategier.”
Hvordan har Trøndelag fylkeskommune jobbet med ungdomsmedvirkning i klimaomstillingsarbeidet?
Mari Bern, klimakoordinator, Trøndelag fylkeskommune

"Miljøagentene – med rett til å si ifra.”
Hvordan legge til rette for at barn selv former arbeidet som gjøres i organisasjonen?
Bjørn Erik Løken, programrådgiver i Miljøagentene, Oslo

ReMida- kultur for kreativt gjenbruk
Ann Sylvi Olsen, enhetsleder Remida/Svartlamoen barnehage i Trondheim og Pål Bøyesen, kunstnerisk leder Remida

“Vil du VærMed – så heng på!” Et stort folkehelseprosjekt i Værnesregionen.
Kari Jørgensen, folkehelsekoordinator og prosjektleder, Værnesregionen,
Astrid Gullesen, folkehelsekoordinator, fagleder fysioterapi, Frosta kommune,
Tove Storhaug, SLT-koordinator, Selbu og Tydal kommuner,
Kari Christensen, SLT-koordinator, Stjørdal kommune,
Eva Eilertsen, SLT-koordinator/miljøterapeut, Meråker kommuner,
Siri Bones, daglig leder, Stjørdal frivilligsentral

Hvordan mobiliserer vi til Norges største ryddedugnad?
Kine Elisabeth Martinussen, fagansvarlig, Hav og marin forsøpling i Hold Norge Rent, Oslo

Folkeverksted gir folkehelse?
Bjørnar Skjesol, rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, Trøndelag fylkeskommune

11.45

LUNSJ

12.45

PARALLELLSESJONER

C1 Systematisk folkehelsearbeid

Systematisk folkehelsearbeid i kommunene stiller krav til lokal kompetanse og statlig støtte og verktøy. Sesjonen vil vise nye kilder til lokal informasjon for å avklare lokale utfordringer og virkemidler for å fremme god helse i hele befolkningen.

Sosial bærekraft - Folkehelseprofiler og oppvekstprofiler - Nytt i 2020
Else-Karin Grøholt, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Folkehelseundersøkelsene i fylkene - erfaringer og muligheter
Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet

Hvordan kan kommuner redusere sosiale helseforskjeller?
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Forankring og innsats
Innlegg fra en kommune

C2 Helseberedskap – hvordan ruster vi oss i kommunene for å håndtere klimaskapte helseutfordringer?

Sesjonen vil belyse miljøhendelser i et helseperspektiv (rasfare, flom, hete mm). Hvilke forventninger er lagt til kommunene, og hvordan arbeider miljørettet helsevern i kommunene med å bidra til å oppfylle dette ansvaret?

Miljøhendelser i et helseperspektiv. Hvilket ansvar ligger til sentrale og lokale myndigheter innen miljø og helse?
Benedicte Mørkved Larsen, seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet

Hva kreves av samarbeid for å oppnå god beredskap?
Elisabeth Aarsæther, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hva slags hendelser har vi hatt de siste 10 årene?
Christine Instanes, avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Diskusjon

C3 Hvordan løse folkehelseutfordringene i små kommuner?

Folkehelseutfordringer er ikke nødvendigvis de samme i bygd og by. Utfordringene er av og til knyttet til forhold ved lokalsamfunnet. Folkehelsearbeidet i små kommuner må ofte utføres med andre og færre ressurser enn det som er tilgjengelig på større steder og kommuner.

God folkehelse. Gode lokalsamfunn. To sider av samme sak.
Frode Flemsæter, forskningsleder, Ruralis, Trondheim

Fra ungdoms ønske om snøskuterkjøring, til landbrukets betydning for sysselsetting, og seniordans - mangfoldig folkehelsearbeid på landsbygda.
Kristin Myklevoll, folkehelsekoordinator/frisklivsveileder, Midtre Gauldal kommune

Vilje og vei – frivillighet og folkehelse
Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder, Rennebu frivilligsentral

Fedme og overvekt hos barn. Barrierer og muligheter for helsesykepleiere i rural kontekst.
Reidun Heggem, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU

C4 I hvilken grad og på hvilken måte er samskaping en egnet samarbeids- og styringsform for kommunenes folkehelsearbeid?

Hvilke verdier skaper vi med samskaping?

Sesjonen bygger videre på foredraget til Jacob Brix «Samskabelse i offentlig sektor». Relasjonell velferd er en menneskesentrert, samarbeids og deltakerbasert tilnærming som er dypt fundert i menneskerettigheter, sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling av samfunnet. Innlegg ved:

Jacob Brix, professor, institutt for kultur og læring, Aalborg universitet
O
ttar Ness, professor, institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
D
ina Von Heimburg, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU; Folkehelsekoordinator i Levanger kommune

13.45

PAUSE

14.15

PLENUM

Allianser og samarbeid for bedre miljø og folkehelse. Fungerer det og har det noen effekt?
Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
Ellen Hambro, direktør, Miljødirektoratet
Bjørn Guldvog, helsedirektør

Priser for beste abstract og poster
Gi innspill på tema til Folkehelsekonferansen 2021
Lansering av neste års konferanseby

15.15

VEL HJEM!