Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 hadde 'helsefremmende lokalsamfunn' som tema. Her finner du informasjon om foredragsholdere, program, videoer og presentasjoner fra konferansen.

Foredragsholdere 2014

Per Fugelli

Professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo

Per Fugelli er mer opptatt av helsens kilder enn av sykdommenes årsaker. Han mener samfunnsstil er viktigere for folkehelsa enn livsstil. Hans observasjoner og refleksjoner om helse og politikk er samlet i En lesebok - tekster i utvalg 1969-2014.

Ruth Marie Donovan

Sykepleier og folkehelseformidler med mastergrad i helsefrem­mende arbeid

Ruth Marie Donovan er foredragsholder, underviser og medforfatter av boken 'Helsefremmende lokalsamfunn'. Hun jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen og som rådgiver for HPH Norge, og har videreutdanning i sosial markedsføring, helsepsykologi, flerkulturell forståelse og implementering av kunnskapsbasert praksis. 

Nils Aarsæther

Professor i Samfunnsplanlegging ved Universitetet i Tromsø

Nils Aarsæther underviser i, forsker på og har utgitt en rekke bøker om lokaldemokrati, lokalt utviklingsarbeid og planlegging. Aarsæther har også bred erfaring fra politikk og organisasjonsliv, og hans inngang til folkehelse kom gjennom “oppdagelsen” av de sosiale mekanismene bak danning av sosial kapital, og forskning som viser den sosiale kapitalens betydning for velfungerende lokalsamfunn, byer og stater.

Eva Falleth

Professor i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Eva Falleth er professor i by- og regionplanlegging og dekan ved Fakultet for samfunns­vitenskap ved NMBU. Hun har lang erfaring med forskning om kommunal og regional planlegging, og er spesielt opptatt av bærekraftig utvikling, forholdet mellom plan, samfunn og marked, samt planlegging som effektivt og demokratisk styringsredskap.

Jacqueline Albers Thomasen

Foredragsholder i organisasjons- og ledelsesutvikling

Jacqueline Albers Thomasen har lang erfaring som foredragsholder og som arbeids- og organisasjonspsykologisk konsulent i både offentlige og private virksomheter i Danmark. Hun er sjefskonsulent i "Netværk for fællesskabsagenter", som inspirert av det engelske "Community Champions" fokuserer på medborgerskap og samskaping i helse.

​Asbjørn Røiseland

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Nordland

Som forsker er Asbjørn Røiseland særlig opptatt av vilkårene for styring og demokrati i moderne samfunn. Hans doktor­grads­­avhandling handlet om miljørettet helsevern. Han har også medvirket i flere andre folkehelserelaterte studier, og er nå involvert i en evaluering av fylkeskommunens rolle på folkehelsefeltet. 

Ildri Eidem Løvaas

Ordfører i Oppegård kommune og leder i Sunne kommuner

Ildri Løvaas Eidem er ordfører i Oppegård kommune og nyvalgt leder i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk. Hun sitter i programkomiteen til folkehelsekonferansen, og har derigjennom og gjennom sitt politiske virke hatt et mangeårig engasjement for folkehelse. 

Hege Hofstad

Seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning og førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hege Hofstad har i sin forskning fokusert mye på styringsutfordringer lokalt, og hvordan planlegging kan brukes som koordineringsredskap. Videre er hun interessert i styringsutfordringer knyttet til såkalte ”wicked problems”, bærekraftig utvikling og folkehelse. 

Dina von Heimburg

Folkehelsekoordinator i Innherred samkommune

Dina von Heimburg har en mastergrad i helsevitenskap fra Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet. Hun er folkehelsekoordinator i Innherred samkommune og en engasjert prosjektutvikler i Sunne kommuner (WHOs norske nettverk), hvor hun også er nestleder. 

Magne Bjørnerud

Rådgiver i organisasjon, ledelse og kommunikasjon

Magne Bjørnerud er en mye brukt rådgiver og prosessleder i større offentlige utviklings­prosjekter. Han var redaktør i Hamar Arbeiderblad fra 1980 til 1994 og organisasjons- og kommunikasjons­direktør i Eidsiva Energi fra 2000 til 2005.

Jorid Grimeland

Leder av Folkehelseforeningen og høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Jorid Grimeland er høgskolelektor og prosjektkoordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og underviser i Bachelor i International Public Health og Master i folkehelsevitenskap i samarbeid med NMBU. Hun er også leder av Folkehelseforeningen (NOPHA). 

Svein Arne Skuggen Hoff

Fylkesdirektør for Plan og samfunn i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Svein Arne Skuggen Hoff er utdannet ingeniør med tilleggsutdanning i miljøfag, samfunnsplanlegging og ledelse. Han har bred erfaring med planlegging, folkehelse, og miljø- og ressursforvaltning, og er opptatt av langsiktig strategisk utviklingsarbeid i kommunene.

Program 2014

Tirsdag 14. oktober

08.00

Registrering

09.00

Åpning

Jorid Grimeland, leder av Folkehelseforeningen, og Ildri Eidem Løvaas, leder av Sunne kommuner 

Hilsen fra morgendagens helter

Silje Grande Henriksen og Ingrid Bergande, nyutdannede mastere i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kvalitet i et "helsefremmet" lokalsamfunn - Hva er vår visjon?

Per Fugelli, professor i sosialmedisin, Universitetet i Oslo
Nils Aarsæther, professor i sosiologi og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø

10.30

Kaffepause og utstillingsbesøk

11.00

Å PLANLEGGE FOR ET HELSEFREMMENDE LOKALSAMFUNN

Kommunal planlegging og praksis

Eva Falleth, professor i by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

”Wicked problems” – Hva fremmer og hemmer integrering av folkehelse i lokal planlegging?

Hege Hofstad, seniorforsker ved Norsk Institutt for by- og regionplanlegging

Fra planlaging til planlegging – Hva skaper handling?

Svein Arne Skuggen Hoff, fylkesdirektør for Plan og samfunn, Sogn og Fjordane

12.30

Lunsj

13.30

PARALLELLE SESJONER A: 
Robuste lokalsamfunn - gode eksempler og metoder


A1: ALLE POLITIKERE MÅ VÆRE EN FOLKEHELSEPOLITIKER!  

A2: HVORDAN FÅ OVERSIKT OVER FOLKEHELSEN LOKALT OG REGIONALT?

A3: PLANLEGGING I ET FOLKEHELSEPERSPEKTIV

A4: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG FOLKEHELSEALLIANSER

A5: HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER

A6: MIDLER TIL FOLKEHELSETILTAK - HVOR ER PENGENE? 

15.00

Kaffepause og utstillingsbesøk

15.30

PARALLELLE SESJONER B: 
Frie foredrag - Innsendte abstracts på tiltak og forskning


B1: IDRETTSGLEDE, LEK OG HELSEFREMMING BLANT BARN OG UNGE

B2: E-LÆRING OG KOMMUNALE LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRE/FRISKLIVSSENTRALER 

B3: KOMMUNAL ORGANISERING OG OVERSIKT, OG FORHOLDET MELLOM BOLIG OG HELSE

B4: TIDLIG INNSATS: FOREBYGGING I SKOLE OG BARNEHAGE

B5: FRILUFTSLIV, FRIVILLIGHET OG INTEGRERING

B6: ELDRE OG RUS, KJØNNSLEMLESTELSE OG FOREBYGGING AV SEKSUELLE OVERGREP

FORSKNINGSABSTRACTS SOM POSTERE I UTSTILLINGSOMRÅDET

  • Cross-country variation in the sociodemographic factors associated with major depressive episode in Norway, the United Kingdom, Ghana, and Kenya
    Eliva Ambugo, Department of Health Management and Health Economics, Institute of Health and Society, University of Oslo
  • Health-promotion in the neighborhood: resources and processes
    Ruca Maass og M. Lillefjell, Departement of Social Work and Health Science, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and Research Center for Health Promotion and Resources (HiST/NTNU)
18.30

Aperitif

19.00

Middag

Onsdag 15. oktober

08.30

ORGANISERE OG GJENNOMFØRE HELSEFREMMENDE TILTAK

Lokal organisering - Gode eksempler fra Norge

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred samkommune 

Hvordan mobilisere befolkningen til å delta i helsefremming lokalt?

Ruth Donovan, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen

Robuste lokalsamfunn - Eksempler fra det danske Healthy Cities-nettverket

Jacqueline Albers Thomasen, sjefskonsulent i "Netværk for fællesskabsagenter" i Danmark

10.00

Kaffepause og utstillingsbesøk

10.30

UTDELING AV KARL EVANG-PRISEN

Pris til minne om tidligere helsedirektør Karl Evangs pionérinnsats på folkehelsefeltet.

Introduksjon til Karl Evang-prisen

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Prisutdeling

Elisabeth Brodtkorb, representant for bedømmelseskomiteen

Prisvinners presentasjon av eget arbeid og engasjement

11.30

Lunsj

12.30

PARALLELLE SESJONER C: 
Robuste lokalsamfunn – gode eksempler og metoder


C1: HVORDAN ER MAN EGENTLIG EN FOLKEHELSEPOLITIKER?
Praktiske eksempler på politisk forankring!

C2: STRATEGIER OG MODELLER I FOLKEHELSEARBEIDET

C3: HVORDAN KAN KOMMUNER OG FRIVILLIGHET SAMARBEIDE? 

C4: HELSEFREMMENDE SKOLER OG BARNEHAGER

C5: HVORDAN MOBILISERE BEFOLKNINGEN TIL Å DELTA I HELSEFREMMING LOKALT? 

C6: NATUR OG NÆRMILJØ

13.45

Kaffepause og utstillingsbesøk

14.15

HELSEFREMMENDE FORVALTNING OG POLITIKK - HVA MÅ GJØRES?

Hvordan få ned barrierene som hindrer tverrsektoriell handling?

Asbjørn Røiseland, professor i statsvitenskap, Universitetet i Nordland

Vinnere av abstract-konkurranse!

Premiering av beste abstract på forsknings- og tiltaksfeltet og gave til organisasjon.

Hva gjør vi nå?

Oppsummering av Magne Bjørnerud, leder av prosessgruppen som har fulgt konferansen. Hva må gjøres videre, lokalt og sentralt? 

15.45

Slutt

Nyheter - Folkehelsekonferansen 2014

Vinnere av beste abstracts 2014

25.02.2015

For å øke interessen for og synliggjøre relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet, blir det i forkant av hver konferanse annonsert en abstract-konkurranse. Her er vinnerne av abstract-konkurransen på Folkehelsekonferansen 2014!