Poster 5: Kunsten å gå pilegrim // CRUX Huset Tromsø

“Kunsten å gå pilegrim” øker livskvalitet og mestringsmuligheter for mennesker i utfordrende livssituasjoner. Det er å være i bevegelse; å gå innover mentalt og utover fysisk på korte og lange turer.

Prosjektet “Kunsten å gå pilegrim” vil øke livskvalitet og mestringsmuligheter for mennesker i utfordrende livssituasjoner. Kunsten å gå pilegrim er å være i bevegelse; å gå innover mentalt og utover fysisk på korte og lange turer. Det handler om å være alene og sammen, om stillhet, åndelighet, og eksistensielle spørsmål og samtaler, om kosthold, trening og forholdet til kroppen.

Gjennom kurs i livsstyrketrening, ukentlig gå-trening og en lengre pilegrimsvandring fra Hjerkinn til Nidaros i juni 2023 skal vi forebygge ensomhet, bedre fysisk og psykisk helse og gi større sosialt nettverk.
Både deltakere og frivillige fra tidligere turer har fortalt om hvordan kombinasjon av å gå over lengre tid og et trygt sosialt fellesskap er avgjørende for mestring. På disse turene betyr også opplevelsen av naturen og den historiske tradisjonen som pilegrimsrutene representerer utrolig mye. Ikke minst har fellesskapet på våre vandringer delvis visket ut skillet mellom deltakerne, de fast ansatte og frivillige. Vi er pilegrimer langs samme vei.

En forskningsrapport vi samarbeidet om fra 2020 bekrefter at kombinasjonen av mental og fysisk trening er avgjørende for mestring i målgruppen. Gjennom helsepedagogisk kurs i livsstyrketrening, ukentlige gåturer, månedlige temakvelder og pilegrimsferden fra Hjerkinn til Nidarosdomen skal vi imøtekomme behovet for mestring gjennom kombinasjonen av mental og fysisk trening samt åndelig tilstedeværelse gjennom målrettede aktiviteter.

CRUX Huset i Tromsø har allerede kompetanse fra et lignende vellykket pilotprosjekt 2017 – 2019, støttet av helsedirektoratet m.fl. Prosjektet ble fulgt av følgeforsker. Undersøkelsen viste at deltakerne opplevde økt selvfølelse og selvaksept, å få være en del av et fellesskap og kjenne gruppefølelse, å kunne skape nye vennskap og få opplevelser av mening. De ga også uttrykk for nye sanseopplevelser og mestring på ulike plan som f.eks. å kunne forholde seg til andre over tid, håndtere fysiske utfordringer, lære seg praktiske ferdigheter, se hverandre, hjelpe og støtte hverandre (Nordic Journal of Arts, Culture and Health (2-2020, volume 2; Scandinavian University Press 2020).
Kompetansen fra forsøksprosjektet vil overføres og komme til nytte i dette prosjektet, hvilket øker muligheten for at det blir vellykket.

CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø tilbyr individuell oppfølging til mennesker som har bakgrunn i rus-avhengighet og/eller soning, har utfordringer med psykisk helse eller som av ulike årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet.

Vi tilbyr oppfølging gjennom individuell, systematisk oppfølging og rusfrie sosiale aktiviteter, slik at deltakerne kan få mestringserfaringer på ulike områder, bygge livskvalitet og nå deres mål.

Forfattere:

Tema:

B4 - Livskvalitet, mangfold og inkludering - Fritid og kultur

Type:

Prosjekt-/praksiserfaringer

Institusjon(er):

CRUX Huset Tromsø // Stiftelsen CRUX

Presentasjonsform:

Poster/plakat

Presenterende forfatter(e):

Darin Elvemo

Folkehelsekonferansens logoikon

Folkehelsekonferansen 2023
arrangeres av

I samarbeid med

Folkehelseforeningen

Org. nummer: 983 513 786

Telefon: 954 95 003

E-post: post@folkehelseforeningen.no

Postadresse: Postboks 6686 St. Olavs plass, 0129 Oslo